DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠN NGÔN

NAM MÔ TỊNH LƯU LY THẾ GIỚI DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI

———-0O0———-

Nam mô bạt già phạt đế,

Bbệ sát xã,

Lu lô tịch lưu ly,

Bác lặc bà,

Hát ra xà dã.

Ðát tha yết đa ra,

Aa ra hắc đế.

Tam miệu tam bột đà da,

Đát điệt tha.

Án,

Bệ sát thệ,

Bệ sát thệ,

Bệ sát xã,

Tam một yết đế tóa ha.  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *