Đại Cát Tường Thiên Nữ Chú – Good Goddess Mantra

Nam Mô Bút Đa Da, Nam Mô Đa Rơ Ma Da, Nam Ma Săng Ga Da, Nam Ma Sơ Ri Ma Ha Đê Qui Dê, Ta Đi Da Tha, Ôm Ba Ri Bu Ra Na, Cha Rê, Sa Manh Ta Đa Rơ Sa Nê, Ma Ha Qui Ha Ra Ga Tê, Sa Manh Ta, Qui Đa Ma Nê, Ma Ha Ca Rơ Da Bơ Ra Ti Sì Tha Ba Nê, Sa Rơ Qua A Rơ Tha Sa Đa Nê, Su Bơ Ra Ti Bu Ri, A Da Na Đa Rơ Ma Ta, Ma Ha Qui Cu Rơ Qui Tê, Ma Ha Mai Tơ Ri U Ba Săm Hi Tê, Ma Ha Rơ Sê Su Săm Gờ Rật Hi Tê Sa Manh Ta A Rơ Tha A Nu Ba La Nê Sô Ha

NAMO BUDDHÀYA,
NAMO DHARMÀYA,
NAMO SANGHÀYA.

NAMO SRÌ MAHÀ DEVÀYA,
TADYATHÀ,
PARIPÙRNA,
CALE,
SAMANTA DARSANI,
MAHÀ VIHARA GATE,
SAMANTA,
VIDHÀNA GATE,
MAHÀ KARYA PATI,
SUPARIPÙRE,
SARVATHA,
SAMANTA,
SUPRATI,
PÙRNA,
AYANA,
DHARMATE,
MAHÀ VIBHASITE,
MAHÀ MAITRE
UPASAMHÌTE,
HE ! TITHU,
SAMGRHÌTE,
SAMANTA ARTHA ANUPALANI.

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

2 Comments on Đại Cát Tường Thiên Nữ Chú – Good Goddess Mantra

 1. Na Mô A Di Đà Phật,
  Xin chân thafnh cảm ơn Quý Thầy , toàn thể đạo Huynh, đã gửi cho các kinh đà ra ni quý giá,
  Xin chân thành cám ơn
  Nhưng theo tôi biết thì các bài kinh (chắc có lẻ) tiếng Anh thì không đọc được, còn các bài đà ra ni thì không vấn đề gì nhưng tên các bài chú có kèm thêm tiếng Việt thì hay biết mấy
  Amitabha
  good luck

  • Kính chào đạo hữu !
   Thanh Tịnh Lưu Ly chưa thật hiểu ý của đạo hữu. Nếu theo đúng ý hiểu của TTLL thì nếu đạo hữu muốn đọc các bộ chú tiếng Việt thì có thể tham khảo trong phần nhật tụng tiếng Việt. Nếu khác thì xin đạo hữu hoan hỷ giải thích rõ hơn, Thanh Tịnh Lưu Ly sẽ đáp ứng tất cả mong cầu của đạo hữu nếu có thể.
   Trân trọng
   Thanh Tịnh Lưu Ly

Leave a comment

Your email address will not be published.


*