PHẬT ĐẢN – THE BUDDHA’S BIRTHDAY

KINH ĐIỂN PHẬT ĐẢN – THE SUTRAS WRITTEN THE BUDDHA’S BIRTHDAY

VESAK LIÊN HỢP QUỐC – VESAK DAY