ĐẠI LỄ PHẬT GIÁO VÀ CÁC NGHI THỨC LIÊN QUAN

PHẬT ĐẢN

ĐẠI LỄ VESAK LIÊN HỢP QUỐC

VU LAN BỔN

NGHI LỄ PHẬT GIÁO

CÚNG SAO GIẢI HẠN

Cúng sao giải hạn không phải là nghi thức Phật giáo. Tuy nhiên, tùy hỷ mọi người và dựa trên tinh thần Từ Bi của Phật Pháp, trang nhà vẫn sưu tầm và chia sẻ ở đây

VĂN KHẤN CỔ TRUYỀN