[0279] ÐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM KINH

ÐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM KINH

Hán Dịch:Ðại-Sư Thật-Xoa-Nan-Ðà
Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh

[display-posts category=”dai-phuong-quang-phat-hoa-nghiem-kinh” posts_per_page=”-1″ include_date=”true” order=”ASC”]

nguồn niemphat.com  • Leave a Comment