Đại Tạng Kinh Nhập Môn

ĐẠI TẠNG KINH NHẬP MÔN
Giới Thiệu 139 Kinh Điển Phật Giáo
Hán dịch: Thích Ấn Hải, Thích Nguyện Quỷnh
Việt dịch: Thích Viên Lý
Viện Triết Lý Việt Nam và Triêt Học Thế Giới xuất bản 1999


  Mục lục
  Đôi Lời Của Dịch Giả
  Lời Nói Đầu
  Phụ Lục: Nguồn Gốc Đại Tạng Kinh
  1/ Thành Lập Tam Tạng và Sự Phân Rẽ Giáo Đoàn Phật Giáo
  2/ Kinh Điển Pa-Li Ngữ
  3/ Kinh Điển Phật Giáo Đại Thừa
  4/ Phật Giáo Trung Hoa
  5/ Phật Giáo Nhật Bổn
  6/ Xuất Bản Đại Tạng Kinh Hán Dịch
  7/ Dịch Đại Tạng Kinh Sang Anh Ngữ
  Phần I: Kinh Điển Ấn Độ
  1/ Trường A Hàm Kinh D́ghàgama
  2/ Trung A Hàm Kinh Madhyamàgama
  3/ Đại Thừa Bản Sanh Tâm Địa Quán Kinh
  4/ Phật Sở Hành Tán Buddhacarita
  5/ Tạp Bảo Tạng Kinh
  6. Pháp Cú Ví Dụ Kinh
  7/ Tiểu Phẩm Bát Nhã Ba La Mật Kinh Astạsàhasrikà-Prajnăpàramità-sùtra
  8/ Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh Vajracchedikà – prajnăpàramità-sùtra
  9/ Đại Lạc Kim Cang Bất Không Chân Thật Tam Ma Dà Kinh Adhyardhásatikà – prajnăpàramita – sùtra
  10/ Nhơn Vương Bát Nhã Ba Ma Mật Kinh Kàrunịkàràjà – prajnăpàramità – sùtra
  11/ Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Prajnăpàramitatàhrdaya – sùtra
  12/ Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Saddharmapundạrika – sutra
  13/ Vô Lượng Nghĩa Kinh
  14/ Quán Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Pháp Kinh
  15/ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Avatạmasaka – sùtra
  16/ Thắng Man Sư Tử Hống Nhất Thừa Đại Phương Tiện Phương Quảng Kinh Sŕmàlàdev́sịmhanàda – sùtra
  17/ Vô Lượng Thọ Kinh Sukhàvatìvyùha
  18/ Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Amitàyurdhyàna-sùtra
  19/ A Di Đà Kinh Sukhàvatìvyùha
  20/ Đại Bát Niết Bàn Kinh Mahàparinirvànạ – sùtra
  21/ Phật Thùy Bát Niết Bàn Lược Thuyết Giáo Giới Kinh
  22/ Đại Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh Ksịtigarbhapranịdhàna – sùtra
  23/ Bát Châu Tam Muội Kinh Pratyutpannabuddhasammukhà – vasthitasamàdhi – sùtra
  24/ Dược Sư Lưu Li Quang Như Lai Bản Nguyện Công Đức Kinh Bhaisạyaguruvaidùyaprabhàsap Ùrvapranidhànavisésạvistara
  25/ Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật Kinh Maitreyavyàkarana
  26/ Văn Thù Sư Lợi Vấn Kinh Mãnjusrìpariprcchà
  27/ Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh Vimalaḱrtinirdésa-sùtra
  28/ Nguyệt Thượng Nữ Kinh Candrottaràdàrikàpariprcchà
  29/ Tọa Thiền Tam Muội Kinh
  30/ Đạt Ma Đa La Thiền Kinh Yogàcàrabhùmi – sùtra
  31/ Nguyệt Đãng Tam Muội Kinh Samàdhiràjacandraprad́pa-sùtra
  32/ Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội Kinh Sùrangamasamàdhi-sùtra
  33/ Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh Suvarnạprabhàsa-sùtra
  34/ Nhập Lăng Ǵa Kinh Lankàvatàra-sùtra
  35/ Giải Thân Mật Kinh Sạmdhinirmaocana-sùtra
  36/ Vu Lan Bồn Kinh Ullambana-sùtra
  37/ Tứ Thập Nhị Chương Kinh
  38/ Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La Liễu Nghĩa Kinh
  39/ Đại TÌ Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh Mahàvairocanàbhisambodhivikur Vitàdhisthànavaipulyasùtrendra Ràja-nàma-dharmaparyàya
  40/ Kim Cang Đảnh Nhất Thiết Như Lai Chân Thật Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Đại Giáo Vương KinhSarvatathàgatatattvasamgrahama Hàyànàbhisamayamahàkalparàya
  41/ Tô Tất Địa Yế La Kinh Susiddhikaramahàtantrasàdhano pàyika-patạla
  42/ Ma Đãng Già Kinh Màtangì-sutrà?
  43/ Ma Ha Tăng Chỉ Luật Mahàsàmghika-vinaya?
  44/ Tứ Phần Luật Dharmaguptaka-vinaya?
  45/ Thiện Kiến Luật TÌ Bà Sa Samantapàsàdikà (Pàli)
  46/ Phạm Vơng Kinh Brahmajàla-sùtra?
  47/ Ưu Bà Tắc Giới Kinh Upàsakásila-sùtra?
  48/ Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Ưu Bà Đề Xá Saddharmapundaŕkopadésa
  49/ Thập Trụ TÌ Bà Sa Luận Dásabhùmika-vibhàsa
  50/ Phật Địa Kinh Luận Buddhabhùmisùtra-sàstra?
  51/ A Tỡ Đạt ma Câu Xá Luận Abhidharmakósa-bhàsya
  52/ Trung Luận Madhyamaka-sàstrra
  53/ Du Già Sư Địa Luận Yogàcàrabhùmi
  54/ Thành Duy Thức Luận Vijnăptimàtratàsddhi-sàstra?
  55/ Duy Thức Tam Thập Luận Tụng Trimsíkà
  56/ Duy Thức Nhị Thập Luận Vimsátikà
  57/ Nhiếp Đại Thừa Luận Mahayànasamgraha
  58/ Biện Trung Biện Luận Madhyàntavibhàga
  59/ Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh Luận Mahàyànasùtralamkàra
  60/ Đại Thừa Thành Nghiệp Luận Karmasiddhiprakarana
  61/ Cứu Cánh Nhất Thừa Bảo Tánh Luận Ratnagotravibhàgamahayànottaratantra-sàstra
  62/ Nhơn Minh Nhập Chánh Lý Luận Nyàyapravésa
  63/ Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Luận Síksàsamuccaya
  64/ Kim Cang Châm Luận Vajrasùcì
  65/ Chương Sở Tri Luận
  66/ Bồ Đề Hành Kinh Boddhicaryàvatàra
  67/ Kim Cang Đỉnh Du Già Trung Phát a Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm Luận
  68/ Đại Thừa Khởi Tín Luận Mahàyànásraddhotpàda-sàstra?
  69/ Thích Ma Ha Diễn Luận
  70/ Na Tiên Tỳ Kheo Kinh Milindapănhà
  Phần II: Kinh Điển Trung Hoa
  71/ Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh U Táng
  72/ Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Nghĩa
  73/ Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ
  74/ Tam Luận Huyền Nghĩa
  75/ Đại Thừa Huyền Luận
  76/ Triệu Luận
  77/ Hoa Nghiêm Nhất Thừa Giáo Nghĩa Phân Tề Chương
  78/ Nguyên Nhơn Luận
  79/ Ma Ha Chỉ Quán
  80/ Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
  81/ Thiên Thai Tứ Giáo Nghi
  82/ Quốc Thanh Bách Lục
  83/ Trấn Châu Lâm Tế Huệ Chiếu Thiền Sư Ngữ Lục
  84/ Phật Quả Viên Ngộ Thiền Sư Bích Nham Lục
  85/ Vô Môn Quan
  86. Lục Tổ Đại Sư Pháp Bảo Đàn Kinh
  87/ Tín Tâm Minh
  88/ Hoàng Bá Sơn Đoạn Tế Thiền Sư Truyền Tâm Pháp Yếu
  89/ Vĩnh Gia Chứng Đạo Ca
  90/ Sắc Tu Bách Trượng Thanh Quy
  91/ Di Bộ Tông Luân Luận Samayabhedo
  92/ A Dục Vương Kinh Asokaràja-sùtra
  93/ Mã Minh Bồ Tát Truyện
  94/ Long Thọ Bồ Tát Truyện
  95/ Bà Tẩu Bàn Đậu Pháp Sư Truyện
  96/ Đại Đường Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện
  97/ Cao Tăng Truyện
  98/ Tỳ Kheo Ni Truyện
  99/ Cao Tăng Pháp Hiển Truyện
  100/ Đại Đường Tây Vực Ký
  101/ Đường Đại Ḥa Thượng Đông Chinh Truyện
  102/ Hoằng Minh Tập
  103/ Pháp Uyển Châu Lâm
  104/ Nam Hải Ký Qui Nội Pháp Truyện
  105/ Phạn Ngữ Tạp Danh
  Phần III: Kinh Điển Nhật Bổn
  106/ Thắng Man Kinh Nghĩa Sớ
  107/ Duy Ma Kinh Nghĩa Sớ
  108/ Pháp Hoa Nghĩa Sớ
  109/ Bát Nhã Tâm Kinh Bí Kiện
  110/ Đại Thừa Pháp Tướng Nghiên Thần Chương
  111/ Quán Tâm Giác Mộng Sao
  112/ Luật Tông Cương Yếu
  113/ Thiên Thai Pháp Hoa Tông Nghĩa Tập
  114/ Hiển Giới Luận
  115/ Sơn Gia Học Sinh Thức
  116/ Bí Tàng Bảo Thược
  117/ Biện Hiển Mật Nhị Giáo Luận
  118/ Tức Thân Thành Phật Nghĩa
  119/ Thanh Tự Thực Tướng Nghĩa
  120/ Nghĩa Chữ “Hùm”
  121/ Ngũ Luân Cửu Tự Minh Bí Mật Thích
  122/ Mật Nghiêm Viện Phát Lộ Sám Hối Văn
  123/ Hưng Thiền Hộ Quốc Luận
  124/ Phổ Khuyến Tọa Thiền Nghi
  125/ Chánh Pháp Nhăn Tàng
  126/ Tọa Thiền Dụng Tâm Ký
  127/ Tuyển Trạch Bản Nguyện Niệm Phật Tập
  128/ Hiển Tịnh Độ Chân Thật Giáo Hành Chứng Văn Loại
  129/ Thán Dị Sao
  130/ Liên Như Thượng Nhơn Ngự Văn
  131/ Vãng Sanh Yếu Tập
  132/ Lập Chánh An Quốc Luận
  133/ Khai Mục Sao
  134/ Quán Tâm Bổn Tôn Sao
  135/ Phụ Mẫu Ân Trọng Kinh
  136/ Bát Tông CươngYếu
  137/ Tam Giáo Chỉ Qui
  138/ Mạt Pháp Đãng Minh Ký
  139/ Thập Thất Điều Hiến Pháp • Leave a Comment