Đài tòa của tượng Phật, Bồ tát

Đài tòa là nơi đặt tượng Phật, Bồ tát. Hình thức của đài tòa có hai loại chính là tượng ngồi và tượng cưỡi. Tượng Phật, Bồ tát khác nhau có thể sử dụng đài tòa khác nhau.
1. Tòa Tu Di
– Tòa Tu Di hay còn gọi là tòa Kim Cang, Tòa Kim Cương, …
– Đài tòa của Đức Phật ngồi dưới cây Bồ Đề khi Giác Ngộ là tòa Tu Di.
– Tòa Tu Di có thể có 2 tầng hoặc 3 tầng, hình vuông hoặc lục giác

Kim Cang Tòa tại Bồ Đề Đạo Tràng (Ấn Độ) - Nơi Đức Phật Thích Ca thành đạo

Kim Cang Tòa tại Bồ Đề Đạo Tràng (Ấn Độ) – Nơi Đức Phật Thích Ca thành đạo


Tượng Phật Thích Ca với Tòa Kim Cang tại chùa Bồ Đề Đạo Tràng (Ấn Độ)

Tượng Phật Thích Ca với Tòa Kim Cang tại chùa Bồ Đề Đạo Tràng (Ấn Độ)


2. Liên Hoa Tòa
– Liên Hoa Tòa hay còn gọi là Liên Đài, Liên Tòa, Tòa Hoa.
– Liên Hoa Tòa được cấu thành từ ba bộ phận: hoa sen, thân và nền của tòa. Thông thường liên hoa tòa là hình lục giác, phần dưới là tòa Tu Di, bệ trên và dưới của đài sen đều làm thành 3 hoặc 4 tầng, phần thắt eo ở giữa, trên và dưới phân chia thành hoa sen ngửa lên và úp xuống.
Tượng Phật A Di Đà (Nhật Bản)

Tượng Phật A Di Đà (Nhật Bản)


3. Sư Tử Tòa
– Sư Tử là vua của bách thú, dùng hình tượng này để so sánh với sự tôn kính của Phật Đà.
– Đại Nhật Như Lai, Hư Không Tạng Bồ tát thường ngồi trên sư tử, Văn Thù Bồ tát ngồi trên sư tử xanh, La Sát Thiên tử ngồi trên sư tử trắng
Hư Không Tạng Bồ tát

Hư Không Tạng Bồ tát


4. Tượng Tòa
– Tượng Tòa là tòa bằng Voi.
– Phổ Hiền Bồ tát ngồi trên voi 6 ngà, Kim Cương Tạng Bồ tát, Đế Thích Thiên cũng ngồi trên tòa bằng voi.
Đức Phổ Hiền Bồ tát

Đức Phổ Hiền Bồ tát


5. Ngưu tòa
– Ngưu tòa là tòa bằng trâu
– Minh Vương, Chư Thiên đều dùng tòa này.
6. Nga Tòa
– Nga tòa là tòa bằng ngỗng
– Nguyệt Quang Bồ tát hay ngồi trên tòa này
7. Trư Tòa
– Trư tòa là tòa bằng lợn hoang dã.
– Ma Lợi Chi Thiên hay ngồi trên tòa này.
8 Đế Thính Tòa
– Đức Địa Tạng Bồ tát hay ngồi trên Đế Thính Tòa
– Đế Thính được Phật giáo tôn là thần khuyển, cho rằng đây là linh thú có thể thông hiểu được giáo lý Phật Pháp, giải trừ tai ách.
Đức Địa Tạng Bồ tát

Đức Địa Tạng Bồ tát


9. Đệm hương bồ tòa
– là đài tòa mà các vị La Hán thường dùng.
– Đệm hương bồ được tạo thành từ cỏ hương bồ kết thành, có hình dáng thiên về phẳng và tròn.

10. Bàn Thạch Tòa
– Là đài tòa của Dạ Xoa, Minh Vương, Kim Cương Lực sữ thường dùng.
– Vì có hình dáng giống nham thạch nên gọi như vậy
Kim Cương Lực Sĩ

Kim Cương Lực Sĩ

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*