Danh hiệu 25 Đức Bồ tát theo hầu Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sinh về cõi Cực Lạc


1_ Quán Thế Âm Bồ Tát (Avalokiteśvara)
2_ Đại Thế Chí Bồ Tát (Mahā-sthāma-prāpta)
3_ Dược Vương Bồ Tát (Bhaiṣaijya-rāja)
4_ Dược Thượng Bồ Tát (Bhaiṣaijya-samudgata)
5_ Phổ Hiền Bồ Tát (Samanta-bhadra)
6_ Pháp Tự Tại Bồ Tát (Dharmeśvara)
7_ Sư Tử Hống Bồ Tát (Siṃha-nāda)
8_ Đà La Ni Bồ Tát (Dhāranī)
9_ Hư Không Tạng Bồ Tát (Ākāśa-garbha)
10_ Đức Tạng Bồ Tát (Guṇa-garbha)
11_ Bảo Tạng Bồ Tát (Ratna-garbha)
12_ Kim Tạng Bồ Tát (Suvarṇa-garbha)
13_ Kim Cương Tạng Bồ Tát (Vajra-garbha)
14_ Sơn Hải Tuệ Bồ Tát (Giri-sāgara-mati)
15_ Quang Minh Vương Bồ Tát (Raśmi-prabha-rāja)
16_ Hoa Nghiêm Vương Bồ Tát (Avataṃsaka-rāja)
17_ Chúng Bảo Vương Bồ Tát (Gaṇa-ratna-rāja)
18_ Nguyệt Quang Vương Bồ Tát (Candra-prabha-rāja)
19_ Nhật Chiếu Vương Bồ Tát (Divā-kara-rāja)
20_ Tam Muội Vương Bồ Tát (Samādhi-rāja)
21_ Định Tự Tại Vương Bồ Tát (Samādhīśvara-rāja)
22_ Đại Tự Tại Vương Bồ Tát (Maheśvara-rāja)
23_ Bạch Tượng Vương Bồ Tát (Śukla-hasta-rāja)
24_ Đại Uy Đức Vương Bồ Tát (Mahā-teja-rāja)
25_ Vô Biên Thân Bồ Tát (Ananta-kāya)  • Leave a Comment