Home / THƯỜNG TRỤ TAM BẢO / Tây Phương Cực Lạc / Tịnh Độ Kinh Pháp / Pháp môn Tịnh Độ / Danh hiệu 25 Đức Bồ tát theo hầu Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sinh về cõi Cực Lạc

Danh hiệu 25 Đức Bồ tát theo hầu Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sinh về cõi Cực Lạc

1_ Quán Thế Âm Bồ Tát (Avalokiteśvara)

2_ Đại Thế Chí Bồ Tát (Mahā-sthāma-prāpta)

3_ Dược Vương Bồ Tát (Bhaiṣaijya-rāja)

4_ Dược Thượng Bồ Tát (Bhaiṣaijya-samudgata)

5_ Phổ Hiền Bồ Tát (Samanta-bhadra)

6_ Pháp Tự Tại Bồ Tát (Dharmeśvara)

7_ Sư Tử Hống Bồ Tát (Siṃha-nāda)

8_ Đà La Ni Bồ Tát (Dhāranī)

9_ Hư Không Tạng Bồ Tát (Ākāśa-garbha)

10_ Đức Tạng Bồ Tát (Guṇa-garbha)

11_ Bảo Tạng Bồ Tát (Ratna-garbha)

12_ Kim Tạng Bồ Tát (Suvarṇa-garbha)

13_ Kim Cương Tạng Bồ Tát (Vajra-garbha)

14_ Sơn Hải Tuệ Bồ Tát (Giri-sāgara-mati)

15_ Quang Minh Vương Bồ Tát (Raśmi-prabha-rāja)

16_ Hoa Nghiêm Vương Bồ Tát (Avataṃsaka-rāja)

17_ Chúng Bảo Vương Bồ Tát (Gaṇa-ratna-rāja)

18_ Nguyệt Quang Vương Bồ Tát (Candra-prabha-rāja)

19_ Nhật Chiếu Vương Bồ Tát (Divā-kara-rāja)

20_ Tam Muội Vương Bồ Tát (Samādhi-rāja)

21_ Định Tự Tại Vương Bồ Tát (Samādhīśvara-rāja)

22_ Đại Tự Tại Vương Bồ Tát (Maheśvara-rāja)

23_ Bạch Tượng Vương Bồ Tát (Śukla-hasta-rāja)

24_ Đại Uy Đức Vương Bồ Tát (Mahā-teja-rāja)

25_ Vô Biên Thân Bồ Tát (Ananta-kāya)  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *