Danh hiệu 88 Đức Phật | 88 Buddhas Repentance Ceremony

1) Buddha of Universal Radiance (普光佛 Puguang Fo)Nam Mô Phổ Quang Phật

2) Buddha of Universal Enlightenment (普明佛 Puming Fo)Nam Mô Phổ Minh Phật

3) Buddha of Universal Purity (普淨佛 Puching Fo)Nam Mô Phổ Tịnh Phật

4) Buddha of Cassia Sandalwood Fragrance (多摩羅跋栴檀香佛 Duomo Luoba Zhantanxiang Fo)Nam Mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật

5) Buddha of Sandalwood Radiance (栴檀光佛 Zhantan Guang Fo)Nam Mô Chiên Đàn Quang Phật

6) Buddha of the Jewel Banner (摩尼幢佛 Moni Chuang Fo)Nam Mô Ma Ni Chàng Phật

7) Buddha of the Joyful Repository and Precious Collection of Jewels (歡喜藏摩尼寶積佛 Huanxi Zang Moni Baoji Fo)Nam Mô Hoan Hỉ Tàng Ma Ni Bảo Tích Phật

8) Buddha of Great Supreme Endeavor the Entire World is Joyful to See (一切世間樂見上大精進佛 Yiqie Shijian Lejian Shangda Jingjin Fo) Nam Mô Nhất Thiết Thế Gian Lạc Kiến Thượng Đại Tinh Tiến Phật
9) Buddha of Jewel Banner Light and Radiance (摩尼幢燈光佛 Moni Chuang Dengguang Fo)Nam Mô Ma Ni Chàng Đăng Quang Phật

10) Buddha of Wisdom Torch Illumination (慧炬照佛 Huiju Zhao Fo)Nam Mô Tuệ Cự Chiếu Phật

11) Buddha of Radiance of the Ocean of Virtue (海德光明佛 Haide Guangming Fo)Nam Mô Hải Đức Quang Minh Phật

12) Buddha of Adamantine Firm and Powerful Pervasive Radiating Golden Light (金剛牢強普散金光佛 Jingang Laoqiang Pusan Jinguang Fo)Nam Mô Kim Cương Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật

13) Buddha of Great Vigorous Endeavor and Bold Power 大強精進勇猛佛 Daqiang Jingjin Yongmeng Fo)Nam Mô Đại Cường Tinh Tiến Dũng Mãnh Phật

14) Buddha of Radiance of Great Compassion (大悲光佛 Dabei Guang Fo)Nam Mô Đại Bi Quang Phật

15) Buddha the Monarch of Compassionate Strength (慈力王佛 Cili Wang Fo)Nam Mô Từ Lực Vương Phật

16) Buddha of the Treasury of Compassion (慈藏佛 Cizang Fo)Nam Mô Pháp Giới Tàng Thân A Di Đà Phật

17) Buddha of the Sandalwood Grotto of Glorious Victory (栴檀窟莊嚴勝佛 Zhantan Ku Zhuangyan Sheng Fo)Nam Mô Chiên Đàn Quật Trang Nghiêm Thắng Phật

18) Buddha the Foremost in Worthiness and Virtue (賢善首佛 Xianshan Shou Fo)Nam Mô Hiền Thiện Thủ Phật

19) Buddha of Virtuous Intent (善意佛 Shanyi Fo)Nam Mô Thiện Ý Phật

20) Buddha the Monarch of Broad Adornment (廣莊嚴王佛 Guang Zhuangyan Wang Fo)Nam Mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật

21) Buddha of Radiance of the Golden Flower (金華光佛 Jinhua Guang Fo)Nam Mô Kim Hoa Quang Phật

22) Buddha the Monarch of the Precious Canopy that Illuminates the Void and Sovereign Power that is Free from Restraint (寶蓋照空自在力王佛 Baogai Zhaokong Zizai Liwang Fo)Nam Mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật

23) Buddha of Radiance of Empty Space and the Precious Flower (虛空寶華光佛 Xukong BNam Mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phậtaohua Guang Fo)

24) Buddha the Monarch of Adornment of Lapis Lazuli (琉璃莊嚴王佛 Liuli Zhuangyan Wang Fo)Nam Mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật

25) Buddha of Radiance of Pervasive Physical Manifestation (普現色身光佛 Puxian Seshen Guang Fo)Nam Mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật

26) Buddha of Radiance of Immovable Wisdom (不動智光佛 Budong Zhiguang Fo)Nam Mô Bất Động Trí Quang Phật

27) Buddha the Monarch that Vanquishes the Multitudes of Demons (降伏眾魔王佛 Xiangfu Zhongmo Wang Fo)Nam Mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật

28) Buddha of Skillful Ability and Illumination (才光明佛 Cai Guangming Fo)Nam Mô Tài Quang Minh Phật

29) Buddha of Victory of Wisdom and Intelligence (智慧勝佛 Zhihui Sheng Fo)Nam Mô Trí Tuệ Thắng Phật

30) Buddha of Transcendent Radiance of Benevolence (Maitreya) (彌勒仙光佛 Mile Xianguang Fo)Nam Mô Di Lặc Tiên Quang Phật

31) Buddha the Monarch of Wonderful and Venerable Wisdom of Virtuous Silence and Lunar Sounds (善寂月音妙尊智王佛 Shanji Yueyin Miaozun Zhiwang Fo)Nam Mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật

32) Buddha of Radiance of Worldly Purity (世淨光佛 Shijing Guang Fo)Nam Mô Thế Tịnh Quang Phật

33) Buddha the Monarch Descended from Dragons and Supremely Honored (龍種上尊王佛 Longzhong Shangzun Wang Fo)Nam Mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật

34) Buddha of Solar and Lunar Radiance (日月光佛 Riyue Guang Fo)Nam Mô Nhật Nguyệt Quang Phật

35) Buddha of Radiance of the Solar and Lunar Pearls (日月珠光佛 Riyuezhu Guang Fo)Nam Mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật

36) Buddha the Victorious Monarch of the Wisdom Banner (慧幢勝王佛 Huichuang Shengwang Fo)Nam Mô Tuệ Chàng Thắng Vương Phật

37) Buddha the Monarch with a Voice like a Lion’s Roar and Sovereign Power that is Free from Restraint (師子吼自在力王佛 Shizi Hou Zizai Liwang Fo)Nam Mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật

38) Buddha of Victory of Wonderful Sounds (妙音勝佛 Miaoyin Sheng Fo)Nam Mô Diệu Âm Thắng Phật

39) Buddha of the Banner of Eternal Radiance (常光幢佛 Changguang Chuang Fo)Nam Mô Thường Quang Chàng Phật

40) Buddha the Observer of the Lights of the World (觀世燈佛 Guan Shideng Fo)Nam Mô Quan Thế Đăng Phật

41) Buddha the Monarch of the Mighty Lamp of Wisdom (慧威燈王佛 Huiwei Dengwang Fo)Nam Mô Tuệ Uy Đăng Vương Phật

42) Buddha the Monarch of Dharma Victory (法勝王佛 Fasheng Wang Fo)Nam Mô Pháp Thắng Vương Phật

43) Buddha of Radiance of Mount Sumeru (須彌光佛 Xumi Guang Fo)Nam Mô Tu Di Quang Phật

44) Buddha of Radiance of the Sumana Flower (須曼那華光佛 Xumanna Hua Guang Fo)Nam Mô Tu Mạn Na Hoa Quang Phật

45) Buddha the Monarch that is like the Rare and Extraordinary Udumbara Flower (優曇鉢羅華殊勝王佛 Youtan Boluo Hua Shusheng Wang Fo)Nam Mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật

46) Buddha the Monarch of Great Wisdom Strength (大慧力王佛 Dahui Liwang Fo)Nam Mô Đại Tuệ Lực Vương Phật

47) Buddha the Immovable of Joyful Radiance (Akshobhya) (阿閦毗歡喜光佛 Achupi Huanxi Guang Fo)Nam Mô A Tỳ Hoan Hỉ Quang Phật

48) Buddha the Monarch of Limitless Sounds (無量音聲王佛 Wuliang Yinsheng Wang Fo)Nam Mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật

49) Buddha of Radiance of Skillful Ability (才光佛 Caiguang Fo)Nam Mô Tài Quang Phật

50) Buddha of Radiance of the Golden Sea (金海光佛 Jinhai Guang Fo)Nam Mô Kim Hải Quang Phật

51) Buddha the Monarch of Wisdom that is Great as the Mountains and Seas and Sovereign Penetrations that are Free from Restraint (山海慧自在通王佛 Shanhai Hui Zizai Tongwang Fo)Nam Mô Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Phật

52) Buddha of Radiance of Great Penetrations (大通光佛 Datong Guang Fo)Nam Mô Đại Thông Quang Phật

53) Buddha the Monarch that Always Completes All in the Dharma (一切法常滿王佛 Yiqie Fa Changman Wang Fo)Nam Mô Nhất Thiết Pháp Thường Mãn Vương Phật

54) Buddha the Sage of the Shakya Clan (Shakyamuni) (釋迦牟尼佛 Shijia Mouni Fo)Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật

55) Buddha of Adamantine Indestructibility (金剛不壞佛 Jingang Buhuai Fo)Nam Mô Kim Cương Bất Hoại Phật

56) Buddha of Precious Radiance (寶光佛 Baoguang Fo)Nam Mô Bảo Quang Phật

57) Buddha the Dragon Honored Monarch (龍尊王佛 Longzun Wang Fo)Nam Mô Long Tôn Vương Phật

58) Buddha of Vigorous Endeavor that is like a Marching Army (精進軍佛 Jingjin Jun Fo)Nam Mô Tinh Tiến Quân Phật

59) Buddha of Vigorous Endeavor and Joy (精進喜佛 Jingjin Xi Fo)Nam Mô Tinh Tiến Hỉ Phật

60) Buddha of Precious Fire (寶火佛 Baohuo Fo)Nam Mô Bảo Hỏa Phật

61) Buddha of Radiance of the Precious Moon (寶月光佛 Baoyue Guang Fo)Nam Mô Bảo Nguyệt Quang Phật

62) Buddha of Manifestation of Non-Ignorance (現無愚佛 Xian Wuyu Fo)Nam Mô Hiện Vô Ngu Phật

63) Buddha of the Precious Moon (寶月佛 Baoyue Fo)Nam Mô Bảo Nguyệt Phật

64) Buddha that is Without Defilements (無垢佛 Wugou Fo)Nam Mô Vô Cấu Phật

65) Buddha that is Parted from Defilements (離垢佛 Ligou Fo)Nam Mô Ly Cấu Phật

66) Buddha of Bestowing Courage (勇施佛 Yongshi Fo)Nam Mô Dũng Thi Phật

67) Buddha of Purity and Clarity (清淨佛 Qingjing Fo)Nam Mô Thanh Tịnh Phật

68) Buddha of Bestowing Purity and Clarity (清淨施佛 Qingjing Shi Fo)Nam Mô Thanh Tịnh Thí Phật

69) Buddha Suoliuna1 (娑留那佛 Suoliuna Fo) Nam Mô Sa Lưu Na Phật

70) Buddha Varuna2 (水天佛 Shuitian Fo)Nam Mô Thủy Thiên Phật

71) Buddha of Resolute Virtue (堅德佛 Jiande Fo)Nam Mô Kiên Đức Phật

72) Buddha of Sandalwood Merit and Virtue (栴檀功德佛 Zhantan Gongde Fo)Nam Mô Chiên Đàn Công Đức Phật

73) Buddha of Radiance of Making Limitless Offerings in One’s Hands (無量掬光佛 Wuliang Juguang Fo)Nam Mô Vô Lượng Cúc Quang phật

74) Buddha of Radiance and Virtue (光德佛 Guangde Fo)Nam Mô Quang Đức Phật

75) Buddha of Virtue who is Free from Sorrow (無憂德佛 Wuyou De Fo)Nam Mô Vô Ưu Đức Phật

76) Buddha Narayana3 (那羅延佛 Naluoyan Fo)Nam Mô Na La Diên Phật

77) Buddha of the Flower of Merit and Virtue (功德華佛 Gongde Hua Fo)Nam Mô Công Đức Hoa Phật

78) Buddha of Lotus Flower Radiance and Supernatural Powers in Which to Take Delight (蓮華光遊戲神通佛 Lianhua Guang Youxi Shentong Fo)Nam Mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật

79) Buddha of Wealth of Merit and Virtue (財功德佛 Cai Gongde Fo)Nam Mô Tài Công Đức Phật

80) Buddha of Virtue and Remembrance (德念佛 Denian Fo)Nam Mô Đức Niệm Phật

81) Buddha of Virtuous Renown and Merit (善名稱功德佛 Shan Mingcheng Gongde Fo)Nam Mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật

82) Buddha the Monarch of Red Flames and Imperial Banners (紅燄帝幢王佛 Hongyan Dichuang Wang Fo)Nam Mô Hồng Diễm Đế Chàng Vương Phật

83) Buddha of Virtuous Steps and Merit (善遊步功德佛 Shan Youbu Gongde Fo)Nam Mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật

84) Buddha of Victory in Battle (鬪戰勝佛 Douzhan Sheng Fo)Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật

85) Buddha of Virtuous Steps (善遊步佛 Shan Youbu Fo)Nam Mô Thiện Du Bộ Phật

86) Buddha Encompassed in Adornment and Merit (周匝莊嚴功德佛 Zhouza Zhuangyan Gongde Fo)Nam Mô Chu Tạp Trang Nghiêm Công Đức Phật

87) Buddha Whose Steps are Supported by Precious Flowers (寶華遊步佛 Baohua Youbu Fo)Nam Mô Bảo Hoa Du Bộ Phật

88) Buddha the Monarch of Precious Lotus Flowers that Virtuously Dwells Beneath the Sala Trees (寶蓮華善住娑羅樹王佛 Baolianhua Shanzhu Suoluoshu Wang Fo)Nam Mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Sa La Thọ Vương Phật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *