Danh hiệu 88 Đức Phật

1) Nam Mô Phổ Quang Phật

2) Nam Mô Phổ Minh Phật

3) Nam Mô Phổ Tịnh Phật

4) Nam Mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật

5) Nam Mô Chiên Đàn Quang Phật

6) Nam Mô Ma Ni Chàng Phật

7) Nam Mô Hoan Hỉ Tàng Ma Ni Bảo Tích Phật

8) Nam Mô Nhất Thiết Thế Gian Lạc Kiến Thượng Đại Tinh Tiến Phật

9) Nam Mô Ma Ni Chàng Đăng Quang Phật

10)Nam Mô Tuệ Cự Chiếu Phật

11) Nam Mô Hải Đức Quang Minh Phật

12) Nam Mô Kim Cương Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật

13) Nam Mô Đại Cường Tinh Tiến Dũng Mãnh Phật

14) Nam Mô Đại Bi Quang Phật

15) Nam Mô Từ Lực Vương Phật

16) Nam Mô Pháp Giới Tàng Thân A Di Đà Phật

17) Nam Mô Chiên Đàn Quật Trang Nghiêm Thắng Phật

18) Nam Mô Hiền Thiện Thủ Phật

19) Nam Mô Thiện Ý Phật

20) Nam Mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật

21) Nam Mô Kim Hoa Quang Phật

22) Nam Mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật

23) Nam Mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phậtaohua Guang Fo)

24) Nam Mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật

25) Nam Mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật

26) Nam Mô Bất Động Trí Quang Phật

27) Nam Mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật

28) Nam Mô Tài Quang Minh Phật

29) Nam Mô Trí Tuệ Thắng Phật

30) Nam Mô Di Lặc Tiên Quang Phật

31) Nam Mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật

32) Nam Mô Thế Tịnh Quang Phật

33) Nam Mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật

34) Nam Mô Nhật Nguyệt Quang Phật

35) Nam Mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật

36) Nam Mô Tuệ Chàng Thắng Vương Phật

37) Nam Mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật

38) Nam Mô Diệu Âm Thắng Phật

39) Nam Mô Thường Quang Chàng Phật

40) Nam Mô Quan Thế Đăng Phật

41) Nam Mô Tuệ Uy Đăng Vương Phật

42) Nam Mô Pháp Thắng Vương Phật

43) Nam Mô Tu Di Quang Phật

44) Nam Mô Tu Mạn Na Hoa Quang Phật

45) Nam Mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật

46) Nam Mô Đại Tuệ Lực Vương Phật

47) Nam Mô A Tỳ Hoan Hỉ Quang Phật

48) Nam Mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật

49) Nam Mô Tài Quang Phật

50) Nam Mô Kim Hải Quang Phật

51) Nam Mô Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Phật

52) Nam Mô Đại Thông Quang Phật

53) Nam Mô Nhất Thiết Pháp Thường Mãn Vương Phật

54) Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật

55) Nam Mô Kim Cương Bất Hoại Phật

56) Nam Mô Bảo Quang Phật

57) Nam Mô Long Tôn Vương Phật

58) Nam Mô Tinh Tiến Quân Phật

59) Nam Mô Tinh Tiến Hỉ Phật

60) Nam Mô Bảo Hỏa Phật

61) Nam Mô Bảo Nguyệt Quang Phật

62) Nam Mô Hiện Vô Ngu Phật

63) Nam Mô Bảo Nguyệt Phật

64) Nam Mô Vô Cấu Phật

65) Nam Mô Ly Cấu Phật

66) Nam Mô Dũng Thi Phật

67) Nam Mô Thanh Tịnh Phật

68) Nam Mô Thanh Tịnh Thí Phật

69) Nam Mô Sa Lưu Na Phật

70) Nam Mô Thủy Thiên Phật

71) Nam Mô Kiên Đức Phật

72) Nam Mô Chiên Đàn Công Đức Phật

73) Nam Mô Vô Lượng Cúc Quang phật

74) Nam Mô Quang Đức Phật

75) Nam Mô Vô Ưu Đức Phật

76) Nam Mô Na La Diên Phật

77) Nam Mô Công Đức Hoa Phật

78) Nam Mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật

79) Nam Mô Tài Công Đức Phật

80) Nam Mô Đức Niệm Phật

81) Nam Mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật

82) Nam Mô Hồng Diễm Đế Chàng Vương Phật

83) Nam Mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật

84) Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật

85) Nam Mô Thiện Du Bộ Phật

86) Nam Mô Chu Tạp Trang Nghiêm Công Đức Phật

87) Nam Mô Bảo Hoa Du Bộ Phật

88) Nam Mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Sa La Thọ Vương Phật

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*