Home / THƯỜNG TRỤ TAM BẢO / Nhiên Đăng Cổ Phật / Danh hiệu Đức Nhiên Đăng Cổ Phật

Danh hiệu Đức Nhiên Đăng Cổ Phật

1.

Phạn: Dīpankara
Pāli Dīpamkara
Miến Điện: ဒီပင်္ကရာ ([dìpɪ̀ɴkəɹà])
Trung: 燃燈佛 (Rándēng Fo)

Mông Cổ: ᠵᠣᠯᠠ ᠢᠢᠨ ᠵᠥᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠳᠢᠸᠠᠩ᠋ᠭᠠᠷ;
Зулын Зохиогч, Дивангар;
Zula yin Zohiyagci, Divangar
Tây Tạng: mar me mdzad
Việt: Nhiên Đăng Phật

2.

Nhiên Đăng Phật, tên Phạn là Dīpaṃkara, dịch âm là Đề Hòa Kiệt La, Đề Hoàn Việt.

Kinh Thụy Ứng nói là Đĩnh Quang (Đĩnh là chân của ngọn đèn),

Đại Trí Độ Luận nói là Nhiên Đăng.

Trong Tứ Giáo Tập Giải nói là: “Cũng có tên là Nhiên Đăng, cũng có tên là Đĩnh Quang. (ngọn đèn) có chân gọi là Đĩnh, không có chân gọi là Đăng. Chữ Đĩnh hoặc gọi là chữ Định thì chẳng đúng vậy”. Lại xưng là Nhiên Đăng Cổ Phật, tức là Đức Phật ở đời quá khứ đã thọ ký cho Bồ Tát Thích Ca.

Ngoài ra còn có các danh xưng là Định Quang Như Lai, Đĩnh Quang Như Lai, Phổ Quang Như Lai, Đăng Quang Như Lai  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *