Home / THƯỜNG TRỤ TAM BẢO / Đức Phật Tỳ Lô Giá Na / Danh hiệu Phật Tỳ Lô Giá Na bằng 4 ngôn ngữ

Danh hiệu Phật Tỳ Lô Giá Na bằng 4 ngôn ngữ

NAM MÔ THANH TỊNH PHÁP THÂN TỲ LÔ GIÁ NA PHẬT

南無法身清淨毘盧遮那佛

Namo Vairocana (Mahavairocana) Buddha

वैरोचन  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *