Danh hiệu Phật Tỳ Lô Giá Na bằng 4 ngôn ngữ

NAM MÔ THANH TỊNH PHÁP THÂN TỲ LÔ GIÁ NA PHẬT

南無法身清淨毘盧遮那佛

Namo Vairocana (Mahavairocana) Buddha

वैरोचन  • Leave a Comment