Danh hiệu Phật Tỳ Lô Giá Na – Đại Nhật Như Lai


Đại Nhật Như Lai, tên Phạn là Vairocana, dịch âm là Tỳ Lô Giá Na, dịch ý là: Biến Chiếu, Quang Minh Biến Chiếu, Tịnh Mãn, Tam Nghiệp Mãn, Quảng Bác Nghiêm Tịnh… tức là Báo Thân hoặc Pháp Thân của Phật Đà.
Trong Hoa Nghiêm Tông, Tỳ Lô Giá Na (Vairocana) là giáo chủ của Thế Giới Liên Hoa Tạng (Padama-garbha), bao hàm chư Phật của mười phương, hiển bày hình tướng siêu việt là Pháp Thân Phật của Phật Pháp Tự Thân.
Pháp Tướng Tông dùng Tôn này là Tự Tính Thân (Svabhāva-kāya) của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Śākya-muṇi).
Thiên Đài Tông dùng Tôn này là Pháp Thân (Dharma-kāya) của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Mật Giáo đã Phật Cách Hóa Thật Tướng của vũ trụ thành Đại Nhật Như Lai là Đức Phật căn bản, là Bản Địa của tất cả chư Phật Bồ Tát với Tổng Đức căn bản của Phổ Môn thị hiện Mật Giáo phụng thờ Ngài là giáo chủ của Chân Ngôn Mật Giáo, dịch là Đại Nhật Như Lai, hoặc xưng là Ma Ha Tỳ Lô Giá Na (Mahā-vairocana) dùng làm Bản Tôn ở trung tâm của Kim Cương Giới và Thai Tạng Giới Man Đa La.
Mật Giáo nhận định rằng Đại Nhật Như Lai không chỉ là Bản Tôn mà còn là hạch tâm (tâm hạt quả) của giáo lý Mật Giáo. Do ánh sáng Trí Tuệ của Đức Như Lai này chiếu khắp tất cả nơi chốn, hay khiến cho vô biên Pháp Giới phóng khắp ánh sáng để giúp cho chúng sinh khai mở Phật Tính vốn có, căn lành, hoàn thành sự nghiệp thuộc Thế Gian với Xuất Thế Gian. Do đó dùng Đại Nhật làm danh hiệu Vairocana-tathāgata: Hán dịch lại có các danh hiệu là: Ma Ha Tỳ Lô Giá Na Như Lai, Tỳ Lô Giá Na Như Lai, Biến Nhất Thiết Xứ Như Lai, Quang Minh Biến Chiếu Như Lai, Đại Nhật Như Lai…là Bản Tôn rất căn bản của Mật Giáo. Trong Đại Pháp của Mật Giáo, tại hai Bộ Thai Tạng Giới và Kim Cương Giới đều là Pháp Thân Như Lai, là Pháp Giới Thể Tính Tự Thân, là Đấng Phật Đà căn bản được hiển hiện bởi Thật Tướng.
Danh xưng của Đại Nhật Như Lai có các ý nghĩa là:
a_Tuệ Nhật Nhất Thiết Trí Quang: phóng tỏa ánh sáng Chân không (Chân không Quang minh) soi khắp cõi Lục Phàm Đồng Cư Thế Gian, nhằm phá tan sự tối tăm của Kiến Tư Phiền Não cho chúng sinh.
b_Tuệ Nhật Đạo Chủng Trí Quang: phóng tỏa ánh sáng Diệu Hữu (Diệu Hữu Quang Minh) soi khắp cõi Nhị Thừa phương tiện Thế Gian, nhằm phá tan sự tối tăm của Trần sa phiền não cho chúng sinh.
c_Tuệ Nhật Nhất Thiết Chủng Trí Quang: phóng tỏa ánh sáng Trung Đạo (Trung Đạo Quang minh) soi khắp cõi Thật Báo Thế gian, nhằm phá tan sự tối tăm của Vô Minh phiền não cho chúng sinh.
Do ý nghĩa này hồng danh Đại Nhật (Vairocana) còn biểu thị cho nghĩa “Trừ ám biến Minh”  • Leave a Comment