Danh mục Tam Tạng Kinh Điển Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh | Fully list of The Taisho Tripitaka Titles

Trong mục này,

– Kinh tạng bao gồm các bộ từ 1 – 10 (Sutra including 1st-10th divisions)

– Luật tạng là bộ 11 (Vinaya as 11st division)

– Luận tạng bao gồm các bộ 12 – 19 (Abhidharma including 12rd-19th divisions)

– Tạp tạng bao gồm các bộ từ 20-28 (Others including 20th-28th divisions)

Last update: 4th Dec 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *