Home / PHẬT HỌC CƠ BẢN / Tài liệu tu học / Sách Phật Pháp tổng hợp / Đạo Phật ứng dụng vào đời sống hàng ngày – Thích Nhất Hạnh

Đạo Phật ứng dụng vào đời sống hàng ngày – Thích Nhất Hạnh

Sách này được viết ra nhằm mục đích đỡ bớt đôi phần mệt ngọc cho quý vị giảng sư và quý vị cán bộ văn hóa xã hội của Giáo hội Phật giáo, được y cứ vào huấn chỉ của quý vị lãnh đạo hai viện Tăng Thống và Hóa Ðạo để diễn giải cương lĩnh của nền Phật học nhập thế hiện đại.

MỤC LỤC

Trang 2 – Chương 01: Đạo Phật và sự sống
Trang 3 – Chương 02: Xây dựng bản thân
Trang 4 – Chương 03: Xây dựng gia đình
Trang 5 – Chương 04: Xây dựng xóm làng
Trang 6 – Chương 05: Xây dựng giáo hội
Trang 7 – Chương 06: Xây dựng quốc gia
Trang 8 – Chương 07: Xây dựng thế giới  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9