Di Lặc Bồ tát thượng sinh pháp

DI LẶC BỒ TÁT THƯỢNG SINH PHÁP

Hán văn: Trích từ trang Web: zenheart.hk (Thiền Tâm luận Đàn)
Việt dịch: HUYỀN THANH

1_ Đức Phật Đà rộng nói các Kinh Di Lặc
Đức Phật Thích Ca mâu Ni (Śākya-muṇi-buddha) ngự tại Tinh Xá Kỳ Viên (Jetavanānāthapiṇḍadasyārāma) ở nước Xá Vệ (Śrāvastya). Sau buổi hoàng hôn, ở đầu đêm cử động thân phóng ánh sáng vàng ròng giống như ráng mây đầy màu sắc rực rỡ.
Tại Đạo Trường có các vị Tỳ Khưu (Bhikṣu) thuộc nhóm Ưu Ba Ly (Upāli), Đại Ca Diếp (Mahā-kāśyapa). Tỳ Khưu Ni (Bhikṣuṇī) thuộc nhóm Đại Ái Đạo (Mahāprajāpati). Ưu Bà Tắc (Upāsaka:Cận Sự Nam) thuộc nhóm Trưởng Giả Tu Đạt (Sudatta). Ưu Bà Di (Upāsikā: Cận Sự Nữ) thuộc nhóm của bà Tỳ Xá Khư (Viśākha). Các vị Đại Bồ Tát của nhóm Văn Thù Sư Lợi (Maṃjuśrī) cùng với tám Bộ Trời Rồng.
Đức Phật Thích Ca mâu Ni ứng với sự cầu thỉnh của Tôn Giả Ưu Ba Ly, nói Kinh Di Lặc Thượng Sinh. Ứng với sự thỉnh cầu của Tôn Giả Xá Lợi Phất (Śāriputra), nói Kinh Di Lặc Hạ Sinh.
Tín ngưỡng Tịnh Thổ của Di Lặc (Maitreya) theo việc này mà triển khai
(Trích trong Kinh Di Lặc Thượng Sinh, Kinh Di Lặc Hạ Sinh)
2_ Các vị Thiên Tử tạo dựng cung Trời Đâu Suất:
Tại cõi Trời Đâu Suất (Tuṣita), các vị Thiên Tử nghe nói Nhất Sinh Bổ Xứ Bồ Tát (Eka-jāti-pratibaddha) là Di Lặc (Maitreya) sẽ thành vị chủ nhân của cung Trời, nên mỗi một vị đều cởi mão báu Ma Ni với chuỗi Anh Lạc, các châu báu trên thân xuống, rồi phát Đại Thệ Nguyện.
Mão báu hóa thành cung điện báu, thành tường vách phóng tán ánh sáng. Long Vương (Nāga-rāja) thủ hộ tường thành. Trong ánh sáng có hoa sen báu, trong hoa có cây báu, dưới cây có Thiên Nữ (Devakanyā) tấu nhạc.
(Trích trong Kinh Di Lặc Thượng Sinh)
3_ Lao Độ Bạt Đà làm Thiện Pháp Đường:
Ngay lúc các vị Thiên Tử tạo dựng cung Trời Đâu Suất. Sau đó có một vị Đại Thần Lao Độ Bạt Đề cũng phát Đại Thệ Nguyện, vì Bồ Tát Di Lặc dựng Thiện Pháp Đường. Trên trán của vị Đại Thần hiện ra vô số viên ngọc báu. Trong ánh sáng của Ma Ni hóa ra 40 lớp cung điện báu với báu Ma Ni làm lan can.
Nhiều vị Thiên Nữ cầm hoa, nhạc khí. Trong vườn, giòng nước hóa sinh bốn bông hoa, trong hoa có Thiên Nữ vai trái mang chuỗi Anh Lạc, vai phải đeo nhạc khí…như mây trụ trong hư không, từ nước hiện ra.
Trong cung có Tòa Sư Tử bảy báu, bốn góc sinh bốn hoa sen. Các vị Phạm Vương cầm vật báu, treo chuông làm cái lọng báu. Chúng Thiên Nữ cầm cây phất trắng hầu bên cạnh. Thiên Nữ tấu nhạc.
(Trích trong Kinh Di Lặc Thượng Sinh)
4_ Năm vị Đại Thiên Vương của cung Trời Đâu Suất:
Như đồng với núi Tu Di (Sumeru) có bốn vị Đại Thiên Vương thì Tịnh Thổ của Di lặc có năm vị Thiên Thần (Devatā) Vị thứ nhất là Thiên Thần Bảo Tràng (Ratna-dhvaja) cầm nhạc khí. Nhạc khí này do bảy báu hóa thành, chẳng đánh tự kêu. Vị thứ hai là Thiên Thần Hoa Đức (Puṣpa-guṇa) cầm cái lọng hoa. Cái lọng báu này có thể che trùm tường vách cung điện. Vị thứ ba là Thiên Thần Hương Âm (Gandha-ghoṣa) cầm cái lò hương. Hương này như mây, tạo làm màu sắc của trăm vật báu, nhiễu quang cung điện bảy vòng Vị thứ tư là Thiên Thần Hỷ Lạc (Sumanas-sukha) cầm viên ngọc Như Ý. Viên ngọc này đứng trụ trên phướng phan. Vị thứ năm là Thiên Thần Chính Âm Thanh (Samyag-ghoṣa-śabda) cầm hoa sen. Trên hoa có Ngọc Nữ phát ra âm thanh vượt hơn hẳng hết thảy âm nhạc của Thiên Ma Hậu (Trích trong Kinh Di Lặc Thượng Sinh)
5_ A Dật Đa (Ajita) sinh ở nước Ba La Nại (Vārāṇasī):
Tại thời đại khi Đức Phật Đà trụ ở đời thì lưu vực của sông Hằng có nước Ba La Nại (Vārāṇasī), thôn Kiếp Ba Lợi (Kalpali), lại có tên gọi là Ba Bà Lợi (Bàvari). Trong nhà Bà La Môn, Bồ Tát Di lặc hạ sinh làm con của Bà La Môn. Thân thể của Ngài có màu vàng ròng, lại có 32 Tướng, 80 loại vẻ đẹp, Tâm Tính nhân từ, lấy tên gọi là A Dật Đa (Ajita), là cao nhân có Trí Tuệ, ở tại nhà phú quý được răn dạy vệ hộ trưởng thành. (Trích trong Kinh Di Lặc Thượng Sinh_ Phẩm Ba Bà Ly của Kinh Hiền Ngu Nhân Duyên)
6_ Tỳ Khưu A Dật Đa vào Tăng Đoàn:
Di Lặc nhận sự sai khiến của người cậu tên là Ba Bà Lê đi đến núi Thứu Đầu (Gṛdhrakūṭa) ở thành Vương Xá (Śrāvasti) bái kiến Đức Phật Đà. Khi gần đến núi Thứu Đầu thời nhìn thấy tướng bánh xe ngàn căm (thiên bức luân) của Đức Phật, nên Tâm rất ngưỡng mộ, sau đó theo Đức Phật xuất gia, làm vị Tỳ Khưu Tăng (Trích trong Phẩm Ba Bà Ly của Kinh Hiền Ngu Nhân Duyên)
7_ Đức Phật Đà thọ ký thủ hộ Chính Pháp
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước sau ở trong Kinh, nhiều lúc Thọ Ký cho Bồ Tát Di Lặc, tương lai sẽ sinh xuống cõi Diêm Phù Đề thành Phật hóa độ chúng sinh. Ngay tại đây, trước tiên hộ trì cho chúng sinh trong chốn này và lưu bày Chính Pháp khiến chẳng bị đoạn tuyệt. (Trích trong Kinh Di Lặc Thượng Sinh, Kinh Di Lặc Hạ Sinh)
8_ A Dật Đa ngồi Kiết Già nhập diệt
A Dật Đa quay về nước của mình, ngồi Kiết Già nhập diệt, Thân màu vàng tía, ánh sáng như đồng, Toàn Thân Xá Lợi như tượng vàng đúc, trong hào quang tròn của thân có chữ nghĩa của Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, Bát Nhã Ba La Mật sáng rực. Chư Thiên liền tạo dựng cái Tháp màu nhiệm bằng mọi vật báu, cúng dường Xá Lợi (Trích trong Kinh Di Lặc Thượng Sinh)
9_ Hóa sinh tại điện Ma Ni trong cõi Trời Đâu Suất
Sau khi Bồ Tát Di Lặc nhập diệt thì ở tòa Sư Sử của điện Ma Ni tại cung Trời Đâu Suất, đột nhiên hóa sinh ngồi Kiết Già trên hoa sen, thân có màu vàng Diêm Phù Đàn với 32 Tướng 80 loại vẻ đẹp, đỉnh đầu có Nhục Kế màu Lưu Ly xanh biếc, dùng báu Ma Ni làm mão Trời, trong mão phóng ra ánh sáng có vô số vị Hóa Phật với các vị Bồ Tát. Sợi lông trắng (bạch hào) ở tam tinh tuôn ra màu sắc trăm báu, cùng với các vị Thiên Tử đều ngồi tại tòa hoa, ngày đêm thường nói Pháp chẳng thoái chuyển, đợi Duyên sinh xuống ở cõi Diêm Phù Đề. (Trích trong Kinh Di Lặc Thượng Sinh)
10_ Hành giả quét tháp, lau đất được vãng sinh
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đáp lại Pháp cầu thỉnh của Tôn Giả Ưu Ba Ly, nói rằng: “Ngay sau khi Đức Phật Đà nhập diệt. Nếu có người tinh tiến, siêng năng tu các Công Đức, chẳng thiếu sót Uy Nghi, hay tạo dựng tháp Phật, hoặc đối trước tháp Phật cung kính lễ bái, lau quét chỉnh đốn đất. Do Nhân Duyên này, khi lâm chung ắt được sinh về cung Trời Đâu Suất” (Trích trong Kinh Di Lặc Thượng Sinh)
11_ Cúng dường danh hương, diệu hoa vãng sinh
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại bảo Tôn Giả Ưu Ba Ly rằng: “Ngay sau khi Đức Phật Đà nhập diệt. Nếu có người tinh tiến, siêng năng tu các Công Đức, chẳng thiếu sót Uy Nghi, ngày thường hay đem mọi thứ hương nổi tiếng, hoa màu nhiệm đến cúng dường Tam Bảo. Do Nhân Duyên này, khi lâm chung cũng được sinh về cung Trời Đâu Suất” (Trích trong Kinh Di Lặc Thượng Sinh)
12_ Tam Muội Chính Thọ, Hành Giả vãng sinh
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại bảo Tôn Giả Ưu Ba Ly rằng: “Ngay sau khi Đức Phật Đà nhập diệt. Nếu có người tinh tiến, siêng năng tu các Công Đức, chẳng thiếu sót Uy Nghi, lại khéo tu Thiền Định, thực hành mọi Tam Muội, sau sâu Chính Thọ. Do Nhân Duyên này, khi lâm chung cũng được sinh về cung Trời Đâu Suất” (Trích trong Kinh Di Lặc Thượng Sinh)
13_ Đọc tụng Kinh Điển, Hành Giả vãng sinh
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại bảo Tôn Giả Ưu Ba Ly rằng: “Ngay sau khi Đức Phật Đà nhập diệt. Nếu có người tinh tiến, siêng năng tu các Công Đức, chẳng thiếu sót Uy Nghi. Đối với các Kinh Điển nghiên cứu đọc, tụng thuộc lòng, lợi mình lợi người, để cho Pháp Phật nối niếp mãi trong nhân gian. Người này có Công Đức vô lượng.Do Nhân Duyên này, khi lâm chung cũng được sinh về cung Trời Đâu Suất” (Trích trong Kinh Di Lặc Thượng Sinh)
14_ Xưng danh niệm Phật, Hành Giả vãng sinh
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại bảo Tôn Giả Ưu Ba Ly rằng: “Ngay sau khi Đức Phật Đà nhập diệt. Nếu có người tinh tiến, siêng năng tu các Công Đức, chẳng thiếu sót Uy Nghi. Đối với các việc Công Đức bên trên, tuy nhiên chưa có thể chặt đứt phiền não được ba Minh, sáu Thông. Như vậy cần phải xưng niệm danh hiệu của Di Lặc, thọ nhận Giới tám Quan Trai, tu các nghiệp trong sạch, phát Thệ Nguyện lớn. Do Nhân Duyên này, khi lâm chung, trong khoảng chớp mắt, được sinh về cung Trời Đâu Suất” (Trích trong Kinh Di Lặc Thượng Sinh)
15_ Kỹ nhạc Thiên tiếp nghênh người Vãng Sinh
Hành Giả sinh về cung Trời Đâu Suất, ngồi Kiết Già ở trên hoa sen. Trăm ngàn vị Thiên Tử tấu kỹ nhạc của cõi Trời, tay cầm nhóm hoa Mạn Đà La, rải hoa lên trên kẻ ấy, miệng nói rằng: “Lành thay Thiện Nam Tử ! Ông ở cõi Diêm Phù Đề rộng tu nghiệp Phước, nay được vãng sinh vào chốn này. Bên trong chỗ ấy là cung Trời Đâu Suất của Bồ Tát Di Lặc” (Trích trong Kinh Di Lặc Thượng Sinh)
16_ Ở trước mặt chư Phật thọ nhận Bồ Đề Ký
Hành Giả vãng sinh về cung Trời Đâu Suất, quy y Bồ Tát Di Lặc, quán sát kỹ lưỡng ánh sáng của tướng Bạch Hào tại tam tinh của Di Lặc, liền vượt qua tội của chín mươi ức kiếp sinh tử, và ở nơi này nghe Pháp, đợi đến ngày theo Đức Di Lặc sinh xuống cõi Diêm Phù Đề, có thể ở trước mặt chư Phật, thọ nhận Bồ Đề Ký. (Trích trong Kinh Di Lặc Thượng Sinh).
_Hết_
06/01/2012  • Leave a Comment