Định Ấn

Đây là Thủ Ấn mà Đức Phật đã kết khi nhập vào Thiền Định. Ngửa bàn tay trái ngay trên bắp đùi, cùng ngửa bàn tay phải để bên trên lòng bàn
tay trái, hai đầu ngón cái cùng tiếp chạm nhau. Lại xưng là Pháp Giới Định Ấn  • Leave a Comment