Dược Sư Pháp tụng, niệm [audio]

NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT

Niệm Phật Dược Sư – Thầy Trí Thoát

Kinh Dược Sư tụng – Thầy Trí Thoát  • Leave a Comment