Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn

DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠN NGÔN

Nam-mô bạt dà phạt đế, Bệ sát xả, Lụ rô thích lưu ly, Bát lặt bà, Hắt ra xà dã, Đát tha yết đa da, A ra hắt đế, Tam miệu tam bột đà da. Ðát điệt tha. Án, Bệ sát thệ, Bệ sát thệ, Bệ sát xã, Tam một yết đế tá ha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *