Dược Sư Tâm Chú

oṃ hulu hulu caṇḍali mataṅgi svàhà

Tad ya tha om bhai sai ye bhai sai ye
ma ha bhai sai ye ra ja sa mad ga te sva ha  • Leave a Comment