Duyên nhật ngày 13: Hư Không Tạng Bồ tát – Akasagarbha Bodhisattva (Bodhisattva of Space)

Duyên nhật ngày 13: Hư Không Tạng Bồ tát – Akasagarbha Bodhisattva (Bodhisattva of Space)

Nam mô Hư Không Tạng Bồ tát

Namo Akasagarbha Bodhisattva

Hư Không Tạng Bồ tát là vị Bồ tát trong trung ương Thai Tạng Giới. Bồ tát Hư Không Tạng là vị hộ trì kho tàng của Không Tuệ, uy lực của Ngài bủa đi năm hướng trong hư không.

The central Bodhisattva in the court of space in the Garbhadhatu group. He is also Guardian of the treasure of all wisdom and achievement. His powers extend to the five directions of space.

Leave a Comment