Download !Tải xuống Ebooks Tứ Bộ A Hàm định dạng PDF

Duyên nhật ngày 16: Đà La Ni Bồ tát – Dharani Bodhisattva

Nam mô Đà La Ni Bồ tát
Namo Dharani Bodhisattva

Đà La Ni Bồ tát – Dharani-Bodhisattva (skt)—Vị có đại lực hộ trì và cứu độ chúng sanh—One who has great power to protect and save.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *