Duyên nhật mồng 7: Tam Vạn Đăng Phật – Thirty Thousand-Lamp Buddha

Nam mô Tam Vạn Đăng Như Lai
Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Namo Thirty Thousand-Lamp Tathagata
the Worthy One, Perfectly Enlightened by Himself, Impeccable in Conduct and Understanding, the Serene One, the Knower of the Worlds, the Unexcelled Being, Perfect Trainer of Good Men, Teacher of Gods and Men, the Awaken One, the Holy One.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *