Duyên nhật ngày 19: Nhật Quang Bồ tát – The Sun-Light Bodhisattva

Duyên nhật ngày 19: Nhật Quang Bồ tát – The Sun-Light Bodhisattva

Nam mô Nhật Quang Bồ tát

Namo The Sun-Light (Surya-prabhasana) Bodhisattva

Một trong hai Bồ Tát hầu cạnh Phật Dược Sư. Vị Bồ Tát nầy ở ngôi vị thứ chín trong Viện Địa Tạng của Thai Tạng Giới—Sunlight Bodhisattva, one of the two Bodhisattvas who are assistants of the Master of Healing (Dược Sư). Sunlight Bodhisattva is the ninth in the Ti-Tsang Court of the Garbhadhatu group.

Leave a Comment