Download !Tải xuống Ebooks Tứ Bộ A Hàm định dạng PDF

Duyên nhật ngày 20: Nguyệt Quang Bồ tát – The Moon-Light Bodhisattva

Nam mô Nguyệt Quang Bồ tát

Namo The Moon-Light Bodhisattva

Là một trong hai vị Bồ Tát theo phò trì Phật Dược Sư—Moonlight Bodhisattva, one of the two bodhisattvas assistants of the Master of Healing

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *