Duyên nhật ngày 22: Thí Vô Úy Bồ tát – Abhayandada Bodhisattva

Duyên nhật ngày 22: Thí Vô Úy Bồ tát – Abhayandada Bodhisattva

Nam mô Thí Vô Úy Bồ tát

Namo Abhayandada Bodhisattva

Abhayandada or Abhayadana (skt)—Còn gọi là Thí Vô Úy Giả hay Thí Vô Úy Tát Đỏa.
1) Người bố thí sự vô úy: Làm cho người khác không còn lo âu sợ hãi—The bestower of fearlessness.
2) Một danh hiệu của Đức Quán Thế Âm (vì ngài là chỗ nương tựa của chúng sanh, khiến họ không còn sợ hãi nữa): A title of Kuan-Yin.
3) Một vị Bồ Tát trong Thai Tạng Giới: A bodhisattva in the Garbhadhatu.

Leave a Comment