Duyên nhật ngày 23: Đại Thế Chí Bồ tát – Mahasthamaprapta Bodhisattva

Duyên nhật ngày 23: Đại Thế Chí Bồ tát – Mahasthamaprapta Bodhisattva

Nam mô Đại Thế Chí Bồ tát
Namo Mahasthamaprapta Bodhisattva

Vị Bồ Tát mà trí lực có thể đến khắp các nơi, ngài tiêu biểu cho trí huệ Phật, vị đứng bên phải Phật A Di Đà, tiêu biểu cho trí tuệ; trong khi Bồ Tát Quán Âm thì bên trái. Ngài được coi là vị Bồ Tát trông nom cửa trí huệ của Đức Phật—Mahasthama-prapta Bodhisattva—He whose wisdom and power reach everywhere, a bodhisattva representing the Buddha-wisdom of Amitabha; he is Amitabha’s right, with Avalokitesvara on the left. He is considered as the guardian of Buddha-wisdom

Leave a Comment