[ebook] Kinh Chánh Pháp Shanghata

Gần đây, Lama Zopa Rinpoche đề nghị các trung tâm thuộc Hội Bảo Tồn Truyền Thống Phật Giáo Đại Thừa (FPMT) đọc tụng bộ kinh Chánh Pháp Sanghata. Chỉ cần tụng, thậm chí chỉ cần nghe thoáng qua tai, là gặt hái được cả một kho tàng công đức đồ sộ, vì vậy Lama Zopa Rinpoche khuyên Phật tử nên siêng năng đọc tụng để hồi hướng công đức cho Dự Án Phật Di Lặc, rồi chính Dự Án này sẽ mang công đức về cho khắp chúng sinh.

MỜI QUÝ VỊ TẢI XUỐNG KINH CHÁNH PHÁP SHANGHATA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *