[EBOOK: PDF, PRC, DOC] BÁT CHÁNH ĐẠO, CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN HẠNH PHÚC – HT Henepola Gunaratana

MỜI QUÝ VỊ TẢI XUỐNG / DOWNLOAD

ĐỊNH DẠNG PDF

ĐỊNH DẠNG PRC

ĐỊNH DẠNG DOC

.

.

.

TRONG EBOOK NÀY

Về Tác Giả
Lời Người Dịch
Lời Nói Đầu
Bước 1 – Chánh Kiến
Bước 2 – Chánh Tư Duy
Bước 3 – Chánh Ngữ
Bước 4 – Chánh Nghiệp
Bước 5 – Chánh Mạng
Bước 6 – Chánh Tinh Tấn
Bước 7 – Chánh Niệm
Bước 8 – Chánh Định
Lời Kết
Hiệu Đính & Tài Liệu Tham Khảo

.
.
.

Sưu tầm từ nguồn Phatphaponline.net

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*