[Ebook+audio] Nghi thức cầu an

Bộ sưu tầm nghi thức cầu an tụng kinh Dược Sư và kinh Phổ Môn. Ebook định dạng bao gồm PDF, PRC, MOBI, EPUB. Trong bộ sưu tập bao gồm cả phần pháp âm quý vị có thể nghe và tụng theo.

Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến phần nghi thức cầu an này tại đây

MỜI TẢI XUỐNG EBOOK + PHÁP ÂM NGHI THỨC CẦU AN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *