[2018] Images of Bodhisattvas

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ tát
Namo Great Compassion Avalokiteśvara Bodhisattva
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ tát
Namo Mahasthamaprapta Bodhisattva
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ tát
Namo Mahasthamaprapta Bodhisattva
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ tát
Namo Mahasthamaprapta Bodhisattva
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ tát
Namo Mahasthamaprapta Bodhisattva
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ tát
Namo Great Compassion Avalokiteśvara Bodhisattva
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ tát
Namo Mañjuśrī Bodhisattva
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ tát
Namo Samantabhadra Bodhisattva
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ tát
Namo Samantabhadra Bodhisattva (left)
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ tát
Namo Mañjuśrī Bodhisattva (right)
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát
Namo Great Vow Ksitigarbha Bodhisattva
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ tát
Namo Great Compassion Avalokiteśvara Bodhisattva
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ tát
Namo Great Compassion Avalokiteśvara Bodhisattva
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ tát
Namo Great Compassion Avalokiteśvara Bodhisattva

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Bát Đại Bồ tát – Eight Greatful Bodhisattvas
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Bồ tát Địa Tạng – Great Vow Ksitigarbha King Bodhisattva
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Văn Thù Bồ tát – Great Wisdom Manjusri Maha-Bodhisattva
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Phổ Hiền Bồ tát – Great Conduct Samantabhadra Maha-Bodhisattva
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Great Conduct Samantabhadra Maha-Bodhisattva

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Leave a comment

Your email address will not be published.


*