January 2019

Four Great Debts – Bốn trọng ân

January 10, 2019 | 0 Comments

1) Ân Tam Bảo: Nhờ Phật mở đạo mà ta rõ thấu được Kinh, Luật, Luận và dễ bề tu học. Nhờ Pháp của Phật mà ta có thể tu trì giới [...]

Four Saints – Tứ Thánh Quả

January 7, 2019 | 0 Comments

Tứ Thánh theo Phật giáo Đại Thừa. Four Saints according Mahayana Buddhism Tứ Thánh Quả hay bốn loại người cao quý trong truyền thống Phật giáo. [...]