Audios of Medicine (Bhaiśajyaguru) Buddha Chant

Mantra of Seven Medicine Master Buddha

Tadyatha Ghume Ghume I Mini Mihi Mati Sapta Tathagata Samadhya Dhish Thate A Te Mate Pale Papam Shodhani Sarva Papam Nashaya Mama Buddha Buddhot Tame Ume Kume Buddha Kshetra Paris Shodhani Dhameni Dhame Meru Meru Shikhare Sarva Akhala Mrityu Nava Reni Su Byudhe Byuddhe Buddha Dhish Thite Narakshan Tume Sarvadeva Same Asame Samanva Haran Tume Sarva Buddha Boddhistatva Shame Shame Prashaman Tume Sarva Ityupa Drava Bhya Dhaya Purani Purani Pura Yame Sarva Ashaya Bedurya Prati Bhase Sarva Papam Ksha Yam Kari So-Oha

Mantra of Medicine Master Buddha – long version 1

Mantra of Medicine Master Buddha – long version 2

Namo bhagavate bhaisajyaguru-vaidurya prabha-rajaya tathagataya arhate samyak-sambuddhaya tadyatha. Om bhaisajye bhaisajye bhaisajya-samudgate svaha!

Heart Mantra of Medicine Master Buddha for Healing 1

Heart Mantra of Medicine Master Buddha for Healing 2

Heart Mantra of Medicine Master Buddha for Healing 3

Heart Mantra of Medicine Master Buddha for Healing 4

Heart Mantra of Medicine Master Buddha for Healing 4

(Tad-ya-ta) Om Be-kan-dze Be-kan-dze Ma-ha Be-kan-dze Ra-dza Sa-mung-ga-te So-ha

Medicine Buddha Sutra in 5 languages