The Buddha

Sakyamuni Buddha Prayer

February 16, 2019 | 0 Comments

Nam mô Sa Bà thế giới, Tam giới Đạo sư Tứ sinh Từ phụ, Nhân Thiên giáo chủ, Thiên bách ức Hóa thân. Bản sư Hòa thượng Thích Ca Mâu Ni [...]

[BBC] The Life of Sakyamuni Buddha

February 13, 2019 | 0 Comments

CELEBRATION OF THE BUDDHA’S BIRTHDAY – BUDDHIST CALENDAR 2562 Phim do đài BBC – Mỹ sản xuất. Click here to download the movie as [...]
Inside the Mayadevi Temple - Bên trong chùa Maya

EVIDENCE OF SHAKYAMUNI BUDDHA’S LIFE

February 13, 2019 | 0 Comments

Tất Đạt Đa, cũng được gọi là Tất Đạt Đa Cồ Đàm hay Phật Thích Ca, hoặc gọi tắt là Đức Phật, là một bậc đạo sư đã giác ngộ [...]

Sakyamuni Buddha and his teachings

May 31, 2018 | 0 Comments

THE BUDDHA AND HIS TEACHINGS Venerable Nārada Mahāthera Reprinted for free distribution by The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation Taipei, Taiwan. July 1998 [...]

The life of Sakya Muni Buddha – version 1

October 7, 2017 | 0 Comments

the life of the Buddha: 58. The Buddha Enters Nirvana the life of the Buddha: 57. The Meal at Cunda’s the life of the Buddha: 56. The Buddha Instructs the Monks of [...]
1 2