Buddhist precepts

The Three Accumulations of Pure Precepts

February 17, 2019 | 0 Comments

Tam Tụ Tịnh Giới là ba tụ giới của hàng Bồ Tát, hàng Thanh Văn Duyên Giác Tiểu Thừa không có. Three collections of pure precepts, or three [...]

Ten Good Deeds – Mười điều thiện

December 13, 2018 | 0 Comments

I. ĐỊNH NGHĨA: Mười điều thiện là mười việc lành gồm trong các phần. Về thân (thân nghiệp), về lời nói (khẩu nghiệp), về ý nghĩ (ý [...]

The Five Precepts – Ngũ giới

December 10, 2018 | 0 Comments

Giới Thiệu: Để bắt đầu bước đường học và hành lời Phật dạy để thiết lập sự an bình nơi tâm, Đức Phật cho chúng ta [...]

Taking Refuge in the three Jewels – Tam Quy

December 10, 2018 | 0 Comments

I. Quy-y Phật: Là trở về với Đức Phật không theo thượng đế tà sư, ma quỉ thiên thần, chỉ nương tựa theo Đức Phật mà sống, từ lời [...]