Lengthening life

The Great Compassion Mantra in Sanskrit

February 17, 2019 | 0 Comments

Nīlakaṇṭha Dhāranī नीलकण्ठ धारनी namo ratnatrayāya namah arya avalokiteśvarāya नमो रत्नत्रयाय नमह् [...]

Great Compassion Dharani Sutra

February 17, 2019 | 0 Comments

GREAT COMPASSION DHARANI SUTRA (Also known as:) Maha Karuna Dharani Sutra Maha Karunikacitta Dharani Sutra Nilakantha Dharani Sutra (The full title is:) Thousand-Handed and [...]

The Universal Door of Guanshi yin Bodhisattva

February 17, 2019 | 0 Comments

Chapter 25 : The Universal Door of Guanshi yin Bodhisattva AT THAT TIME Inexhaustible Intention Bodhisattva rose from his seat, uncovered his right shoulder, placed his palms [...]

[audio] Cundi Bodhisattva Mantra

February 16, 2019 | 0 Comments

OM CALE CULE CUNDHE SVAHA Trình duyệt của quý vị không thể hiển thị dữ liêu. Mời cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt [...]

Cundi Bodhisattva Mantra

February 16, 2019 | 0 Comments

Sanskrit NAMO SAPTÀNÀM, SAMYAKSAMBUDDHÀYA, KOTINÀM TADYATHÀ: OM CALE CULE CUNDHE [...]
1 2