Audio

Daily Audio Collection

July 3, 2019 | 0 Comments

Sakyamuni Buddha Mantra http://www.namo84000.org/audio/namo84000.org%20-%20Than%20chu%20Phat%20Thich%20Ca%20Mau%20Ni%20official.MP3 Wisdom Compassion – full – [...]

Sakyamuni Buddha Prayer

February 16, 2019 | 0 Comments

Nam mô Sa Bà thế giới, Tam giới Đạo sư Tứ sinh Từ phụ, Nhân Thiên giáo chủ, Thiên bách ức Hóa thân. Bản sư Hòa thượng Thích Ca Mâu Ni [...]

[audio] Cundi Bodhisattva Mantra

February 16, 2019 | 0 Comments

OM CALE CULE CUNDHE SVAHA Trình duyệt của quý vị không thể hiển thị dữ liêu. Mời cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt [...]

Cundi Bodhisattva Mantra

February 16, 2019 | 0 Comments

Sanskrit NAMO SAPTÀNÀM, SAMYAKSAMBUDDHÀYA, KOTINÀM TADYATHÀ: OM CALE CULE CUNDHE [...]
1 2

卍 NEW IMAGES OF BUDDHAS, BODHISATTVAS

Namo Great Merciful and Compassionate Buddha Amitabha of the Western Land of Ultimate Bliss

Namo Great Merciful and Compassionate Buddha Amitabha of the Western Land of Ultimate Bliss

Namo Great Compassion Avalokitésvara Bodhisattva

Namo Avalokitésvara Bodhisattva

Namo Medicine (Bhaiṣajyaguru) Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata

Namo Medicine (Bhaiṣajyaguru) Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata