Buddhist Image

[2018] Images of Buddhas

February 18, 2019 | 0 Comments

Tam Thế Phật | The Three Noble Buddhas Đức Phật Dược Sư và Bát Đại Bồ tát Medicine Buddha and Eight Bodhisattvas Tam Thánh Tịnh Lưu Ly (Đức Phật [...]

[2018] Images of Bodhisattvas

February 18, 2019 | 0 Comments

Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ tát Namo Great Compassion Avalokiteśvara Bodhisattva Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ tát Namo Mahasthamaprapta [...]

Image of the Immovable Buddha

February 18, 2019 | 0 Comments

Aksobhya Buddha – One of the five Buddhas, hia realm Abhirata, Delightful, now being in the east TẢI XUỐNG TẠI ĐÂY 9MB/ DOWNLOAD [...]
1 2 3 13