Amitabha Image

[2017] Images of the Five Dhyani Buddhas

February 16, 2019 | 0 Comments

Bộ sưu tập tôn ảnh khổ lớn, link có thể tải xuống trực tiếp tôn ảnh có chất lượng có thể in kích thước ảnh khổ lớn. Xin hoan hỷ [...]

HD images of Amitabha Buddha

February 15, 2019 | 0 Comments

CLICK HERE TO DOWNLOAD 12MB IMAGE CLICK HERE TO DOWNLOAD HD IMAGE CLICK HERE TO DOWNLOAD HD IMAGE CLICK HERE TO DOWNLOAD HD IMAGE TẢI XUỐNG TÔN ẢNH 74MB CLICK HERE TO [...]
1 2 3

卍 NEW IMAGES OF BUDDHAS, BODHISATTVAS

Namo Great Merciful and Compassionate Buddha Amitabha of the Western Land of Ultimate Bliss

Namo Great Merciful and Compassionate Buddha Amitabha of the Western Land of Ultimate Bliss

Namo Great Compassion Avalokitésvara Bodhisattva

Namo Avalokitésvara Bodhisattva

Namo Medicine (Bhaiṣajyaguru) Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata

Namo Medicine (Bhaiṣajyaguru) Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata