Cundi Images

Images of Great Holy Cundi Bodhisattva

February 18, 2019 | 0 Comments

Bộ sưu tập tôn ảnh khổ lớn, link có thể tải xuống trực tiếp tôn ảnh có chất lượng có thể in kích thước ảnh khổ lớn. Xin hoan hỷ [...]

Images of Cundi Bodhisattva

February 18, 2019 | 0 Comments

Nam mô Chuẩn Đề Vương Bồ tát | Namo Cundi Bodhisattva Nam mô Chuẩn Đề Vương Bồ tát | Namo Cundi Bodhisattva Nam mô Chuẩn Đề Vương Bồ tát | [...]

卍 NEW IMAGES OF BUDDHAS, BODHISATTVAS

Namo Great Merciful and Compassionate Buddha Amitabha of the Western Land of Ultimate Bliss

Namo Great Merciful and Compassionate Buddha Amitabha of the Western Land of Ultimate Bliss

Namo Great Compassion Avalokitésvara Bodhisattva

Namo Avalokitésvara Bodhisattva

Namo Medicine (Bhaiṣajyaguru) Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata

Namo Medicine (Bhaiṣajyaguru) Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata