Maitreya Images

[2017] Images of Maitreya Honored Future Buddha

February 18, 2019 | 0 Comments

Bộ sưu tập tôn ảnh khổ lớn, link có thể tải xuống trực tiếp tôn ảnh có chất lượng có thể in kích thước ảnh khổ lớn. Xin hoan hỷ [...]

Images of Maitreya Bodhisattva

February 18, 2019 | 0 Comments

Nam mô Di Lặc Thiên Tôn Bồ tát | Namo Maitreya Bodhisattva Nam mô Di Lặc Thiên Tôn Bồ tát | Namo Maitreya Bodhisattva Nam mô Di Lặc Thiên Tôn Bồ tát | [...]

Images of Future Maitreya Buddha

February 18, 2019 | 0 Comments

Nam mô Di Lặc Tôn Phật | Namo Maitreya Buddha Nam mô Di Lặc Tôn Phật | Namo Maitreya Buddha Nam mô Di Lặc Tôn Phật | Namo Maitreya Buddha Nam mô Di Lặc [...]