Basic Teachings

Four kinds of mindfulness – Tứ Niệm Xứ

December 19, 2018 | 0 Comments

Tứ Niệm Xứ là bốn đối tượng thiền quán để trụ tâm hay bốn cách Thiền theo Phật giáo để diệt trừ ảo tưởng và đạt thành giác [...]

The Law of Causality – Lý Nhân Duyên Sanh

December 13, 2018 | 0 Comments

I. ĐỊNH NGHĨA: Nhân : Những gì có năng lực phát sanh. Yếu tố chính của sự phát sanh. Duyên: Những sự giúp đỡ phụ thuộc cho nhân phát [...]

The Truth of Karma – Chân Lý về Nghiệp

January 7, 2018 | 0 Comments

Chân Lý về Nghiệp—The Truth of Karma or Actions: 1) Nghiệp là một trong các giáo lý căn bản của Phật giáo. Mọi việc khổ vui, ngọt bùi trong [...]
1 2

卍 NEW IMAGES OF BUDDHAS, BODHISATTVAS

Namo Great Merciful and Compassionate Buddha Amitabha of the Western Land of Ultimate Bliss

Namo Great Merciful and Compassionate Buddha Amitabha of the Western Land of Ultimate Bliss

Namo Great Compassion Avalokitésvara Bodhisattva

Namo Avalokitésvara Bodhisattva

Namo Medicine (Bhaiṣajyaguru) Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata

Namo Medicine (Bhaiṣajyaguru) Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata