Three Dharma Seals: Impermanence, No-self, Nirvana – Tam Pháp Ấn: Vô Thường, Vô Ngã, Niết Bàn

Every Buddhist teaching bears the Three UniversalDharma Seals. Without all three seals the teaching is not a Buddhist teaching. Tất cả các giáo lý trong Phật Giáo đều hàm chứa Ba Pháp Ấn. Nếu không có tất cả Ba Pháp Ấn thì giáo lý ấy không phải là một giáo lý Phật Giáo. Continue Reading →