THE BUDDHA’S TEACHINGS – ACCORDING DHAMMAPADA SUTRA

81. Như ngọn núi kiên cố, chẳng bao giờ bị gió lay, những lời phỉ báng hoặc tán dương chẳng bao giờ lay động được người đại trí.

As a solid rock is not shaken by the wind, even so the wise are not ruffled by praise or blame. -- 81

81. Như tảng đá kiên cố, Không gió nào chuyển lay, Bậc trí cũng thế này, Khen chê chả dao động.

81 - De même qu’un roc solide n’est pas ébranlé par le vent, ainsi le sage n’est pas agité par louange ou blâme.

81. Wie eine einzelne Felsplatte sich nicht im geringsten im Wind rührt, so werden die Weisen nicht bewegt von Lob oder von Tadel.


THE BODHISATTVA THICH QUANG DUC WHO SET HIMSELF IN FIRE IN 1963

THE BUDDHIST HOLIDAYS

4th month of Lunar Calendar

There are no upcoming events.

LUNAR CALENDAR

PARINAMANA – TRANSFERENCE OF MERIT

Nếu có chút công đức nào, xin hồi hướng Pháp giới Chúng sinh. If any merit and virtue is accrued from this work: I would respectfully like to dedicate all of them to all sentient beings in the Dharma Realms.

BLOG STATS

  • 3,070 hits (since 14th April 2019)