THE BUDDHA’S TEACHINGS – ACCORDING DHAMMAPADA SUTRA

392. Bất luận nơi đâu được nghe thuyết pháp của đấng Chánh Đẳng Chánh Giác, hãy đem hết lòng cung kính như Bà la môn(210) kính thờ lửa.

CT (210): Ở đây chỉ giáo đồ Bà la môn.

If from anybody one should understand the doctrine preached by the Fully Enlightened One, devoutly should one reverence him, as a brahmin reveres the sacrificial fire. -- 392

392. Nhờ ai ta hiểu pháp, Bậc chánh giác thuyết minh, Vị ấy ta tôn vinh, Như Phạm chí thờ lửa.

392. Celui qui est parfaitement illuminé et t’a aidé à comprendre le Dhamma, celui là devrait être honoré et vénéré, comme un Brahmane le feu sacré.

392. Der Mensch, von dem du den Dhamma lernst, den der ’wahrhaft selbst Erwachte’ lehrte: den sollst du achten und ehren, wie ein Brahmane das Opferfeuer.


THE BUDDHIST HOLIDAYS

6th month of Lunar Calendar

Lunar Calendar: 15th June

Date: July 17, 2019

6th month of Lunar Calendar

Lunar Calendar: 15th June

The Anniversary of the First Sermon of Lord Buddha

Lunar Calendar: 19th June

Date: July 21, 2019

6th month of Lunar Calendar

Lunar Calendar: 19th June

The Birthday of Avalokiteśvara Bodhisattva

LUNAR CALENDAR

PARINAMANA – TRANSFERENCE OF MERIT

If any merit and virtue is accrued from this work: I would respectfully like to dedicate all of them to all sentient beings in the Dharma Realms.

BLOG STATS

  • 3,134 hits (since 14th April 2019)