THE BUDDHA’S TEACHINGS – ACCORDING DHAMMAPADA SUTRA

329. Nếu không gặp bạn đồng hành hiền lương, giàu trí lự, hãy sống một mình, như vua tránh nước loạn, như voi sống ở rừng.

If you do not get a prudent companion who (is fit) to live with you, who behaves well and is wise, then like a king who leaves a conquered kingdom, you should live alone as an elephant does in the elephant forest. -- 329

329. Nếu không gặp bạn trí, Cẩn trọng, sống hiền lành, Nên như vua từ bỏ, Vương quốc bị xâm lăng, Hãy sống đời đơn độc, Như voi giữa rừng xanh.

329 - Si vous ne trouvez pas un compagnon qui convient pour vivre avec vous, qui se conduise bien et qui est sage, alors, comme un Roi quitte un royaume conquis, vous devez vivre seul comme un éléphant dans la forêt des éléphants.

329. Wenn ihr keinen geistig reifen Gefährten findet, der wachsam, friedlich lebt, dann geht alleine wie ein König, der sein Königreich aufbigt, wie der Elefant frei im Matanga Wald.


THE BODHISATTVA THICH QUANG DUC WHO SET HIMSELF IN FIRE IN 1963

THE BUDDHIST HOLIDAYS

4th month of Lunar Calendar

Lunar Calendar: 20th April

Date: May 24, 2019

4th month of Lunar Calendar

Lunar Calendar: 20th April

The Anniversary of the self-immolation of monk Thich Quang Duc, who set himself on fire on a busy Saigon Street corner in 1963

LUNAR CALENDAR

PARINAMANA – TRANSFERENCE OF MERIT

Nếu có chút công đức nào, xin hồi hướng Pháp giới Chúng sinh. If any merit and virtue is accrued from this work: I would respectfully like to dedicate all of them to all sentient beings in the Dharma Realms.

BLOG STATS

  • 2,705 hits (since 14th April 2019)