THE BUDDHA’S TEACHINGS – ACCORDING DHAMMAPADA SUTRA

24. Không buông lung, cố gắng, hăng hái, chánh niệm, khắc kỷ theo tịnh hạnh, sinh hoạt đúng như pháp, thì tiếng lành càng tăng trưởng.

The glory of him who is energetic, mindful pure in deed, considerate, self-controlled, right-living, and heedful steadily increases. -- 24

24. Ai nỗ lực, chánh niệm, Trong sạch và nghiêm cần, Tự chế, sống chân chánh, Tiếng lành tăng trưởng dần.

24 - Par degrés s’ accroît la gloire de celui qui est énergique, attentif, pur en actions, qui discrimine, contrôle, qui est de vie droite, et vigilant.

24. Jene mit Antrieb, geistesgegenwärtig, rein im Handeln, umsichtig, in ihren Handlungen wachsam ist , beherrscht, den Dhamma lebend: ihr Ruhm wächst.


19.5

THE BUDDHIST HOLIDAYS

4th month of Lunar Calendar

Lunar Calendar: 20th April

Date: May 24, 2019

4th month of Lunar Calendar

Lunar Calendar: 20th April

The Anniversary of the self-immolation of monk Thich Quang Duc, who set himself on fire on a busy Saigon Street corner in 1963

LUNAR CALENDAR

PARINAMANA – TRANSFERENCE OF MERIT

Nếu có chút công đức nào, xin hồi hướng Pháp giới Chúng sinh. If any merit and virtue is accrued from this work: I would respectfully like to dedicate all of them to all sentient beings in the Dharma Realms.

BLOG STATS

  • 2,678 hits (since 14th April 2019)