00. The three baskets (tripitaka) of Buddhist Teachings

Tam Tạng Kinh Điển (Tripitakas, Tipitaka, The three store houses—Three Buddhist Canon Baskets) gồm trọn vẹn giáo lý của Đức Phật, được viết bằng tiếng Pali trong trường phái Tiểu Thừa và tiếng Phạn trong trường phái Đại Thừa. The three store houses—Three Buddhist Canon Baskets—The three baskets (tripitaka) of Buddhist Teachings which contains the essence of the Buddha’s teaching —The Theravada canon written in Pali and the Mahayana canon written in Sanskrit.

Tam Tạng Kinh Điển Phật giáo bao gồm – The Tripitaka is organized into three sections: (1) Luật tạng – Vinaya (skt)—Precepts; (2) Kinh tạng – Sutra; (3) Luận tạng – Abhidharma or sastra (skt)—Abhidhamma Pitaka (p)—Commentaries.

DANH MỤC TAM TẠNG KINH ĐIỂN BẮC TRUYỀN
The list below is fully sutras titles of the Mahayana canon in Vietnamese, English and Chinese.
English titles shared by Guo Cheen on scribd

KINH TẠNG – SUTRA

LUẬT TẠNG – VINAYA (PRECEPTS)

LUẬN TẠNG – ABHIDHARMA (SASTRA, ABHIDHAMMA PITAKA, COMMENTARIES)

DANH MỤC TAM TẠNG KINH ĐIỂN NAM TRUYỀN
The list below is fully sutras titles of the Theravada canon in Vietnamese, English.
English titles based on the translations of: Maurice Walshe, Bhikkhu Nanamoli, Bhikkhu Bodhi,K.R. Norman, Bhk. Thanissaro,… translation and Thiện Phúc Vietnamese – English Buddhist Dictionary.

KINH TẠNG – SUTTA PITAKA

LUẬT TẠNG – VINAYA PITAKA

  • Coming soon

LUẬN TẠNG – ABHIDHARMA PITAKA

  • Coming soon