Ākāśagarbha Bodhisattva

A Di La Xà bệ kiềm Phù sa xà bệ da. Bà nại xà bệ Bác xí Sa mê ba tra La xà bệ ta nại Bà la bệ. Tát đa la Già la ni Hưu ma Hưu ma Ma ha. Già lâu ni ca Sa bà ha

卍 NEW IMAGES OF BUDDHAS, BODHISATTVAS

Namo Great Merciful and Compassionate Buddha Amitabha of the Western Land of Ultimate Bliss

Namo Great Merciful and Compassionate Buddha Amitabha of the Western Land of Ultimate Bliss

Namo Great Compassion Avalokitésvara Bodhisattva

Namo Avalokitésvara Bodhisattva

Namo Medicine (Bhaiṣajyaguru) Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata

Namo Medicine (Bhaiṣajyaguru) Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata