Ākāśagarbha Bodhisattva

A Di La Xà bệ kiềm Phù sa xà bệ da. Bà nại xà bệ Bác xí Sa mê ba tra La xà bệ ta nại Bà la bệ. Tát đa la Già la ni Hưu ma Hưu ma Ma ha. Già lâu ni ca Sa bà ha