Amitabha Buddha – Amitāyus Buddha

Amitabha Mantra for Rebirth in Pureland

[mp3] Namo Amitabha Buddha – Thich Tri Thoat chanting Download

[m4a] Namo Amitabha Buddha – Thich Tri Thoat chanting Download

Amitabha Buddha – Thich Tri Thoat chanting

Amitabha Buddha – Thich Tri Thoat chanting (for Meditation Walking)

Amitabha Buddha – Amitāyus Buddha – A-di-đà Phật – अमिताभ Amitābha, Amitāyus – 阿彌陀佛(T) / 阿弥陀佛(S) – 阿弥陀如来 Amida Nyorai – 아미타불 Amit’a Bul – ᠴᠠᠭᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ – Цаглашгүй гэрэлт Tsaglasi ügei gereltu Одбагмэд Odbagmed Аминдаваа Amindavaa Аюуш Ayush – འོད་དཔག་མེད་ od dpag med Ö-pa-me yoong toog taaa

Amitabha Buddha Prayer

Heart mantra of Amitabha Buddha
Om Amitabha hrih
Úm A Di Đát Phạ Hật Rị Sa Ha
Om Amideva Hrih

The Mantra for Rebirth in the Western Pure Land – Vietnamese
Nam-mô a di đa bà dạ Ða tha dà đa dạ Ða địa dạ tha.
A di rị đô bà tỳ A di rị đa tất đam bà tỳ A di rị đa tì ca lan đế
A di rị đa, tì ca lan đa Dà di nị dà dà na
Chỉ đa ca lệ ta bà ha.

The Mantra for Rebirth in the Western Pure Land – Sanskrit transcription
NAMO AMITÀBHÀYA, TATHÀGATÀYA, TADYATHÀ: AMRITOD BHAVE AMRITA SIDDHAM BHAVE, AMRITA VIKRÀNTE, AMRITA VIKRÀNTA, GAMINI, GAGANA , KÌRTA KARE, SVAHA.
Nam mô a mi ta ba da, ta tha ga ta da, ta đi da tha: am ri tốt ba vê, am ri ta xít đam ba vê, am ri ta vi kờ răng tê, am ri ta vi kờ răng ta, ga mi ni, ga ga na, kiêc ta ka rê, xoa ha.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


卍 NEW IMAGES OF BUDDHAS, BODHISATTVAS

Namo Great Merciful and Compassionate Buddha Amitabha of the Western Land of Ultimate Bliss

Namo Great Merciful and Compassionate Buddha Amitabha of the Western Land of Ultimate Bliss

Namo Great Compassion Avalokitésvara Bodhisattva

Namo Avalokitésvara Bodhisattva

Namo Medicine (Bhaiṣajyaguru) Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata

Namo Medicine (Bhaiṣajyaguru) Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata