Buddhist Holidays according Mahayana Buddhism

THÁNG GIÊNG – THE FIRST MONTH OF LUNAR YEAR

Ngày mùng 1 – The first day of the month
Ngày Đức Phật Di-lặc đản sanh.
Maitreya Bodhisattva’s Birthday.

Ngày rằm – The fifteenth day of the month
Ngày rằm thượng ngươn này là ngày lễ hội lớn, tu tạo các công đức.
The day for seeking the merit and virtue of the Dharma body

THÁNG 2 – THE SECOND MONTH OF LUNAR YEAR

Ngày mùng 8 – The 8th day of the month
Ngày Đức Phật Thích-ca Mâu-ni xuất gia.
Celebrating of the day of The Buddha leaving the kingdom
Vía tôn giả A-nan-đa
Ānanda’s Birthday

Ngày rằm – the 15th day of the month
Ngày Đức Phật Thích-ca Mâu-ni nhập diệt.
Celebrating of the day of the Buddha entering Nirvana

Ngày 19 – the 19th day of the month
Vía Đức Bồ-tát Quán Thế Âm.
Avalokiteśvara Bodhisattva’s Birthday

Ngày 21 – the 21st day of the month
Vía Đức Bồ-tát Phổ Hiền.
Samantabhadra Bodhisattva’s Birthday

THÁNG 3 – THE THIRD MONTH OF LUNAR YEAR

Ngày 16 – the 16th day of the month
Vía Đức Bồ-tát Chuẩn-đề.
Cundi Bodhisattva’s Birthday

THÁNG 4 – THE 4TH MONTH OF LUNAR YEAR

Ngày mùng 4 – The Fourth day of the month
Vía Đức Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi.
Manjushri Bodhisattva’s Birthday

Ngày mùng 8 – the 8th day of the month
Celebrating of the Birthday of Shakyamuni Buddha

Ngày 15 – the 15th day of the month
Đại lễ VESAK Liên hợp quốc: Đại hội đồng liên hợp quốc công nhận ngày 15 tháng 4 hàng năm là ngày kỷ niệm ba sự kiện: Đức Phật Đản Sanh, Đức Phật thành đạo, và Đức Phật nhập Niết Bàn.
VESAK day (since 20th Oct 1999)

Ngày 16 – the 16th of the month
Ngày an cư kiết hạ của Tăng Ni
The Rain Retreat (Vassa).

Ngày 20 – the 20nd day of the month
Ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (nhằm ngày 11-6-1963)
Celebrating of the day of Thích Quảng Đức (was a Vietnamese Mahayana Buddhist monk) burned himself to death.

THÁNG 6 – THE 6TH MONTH OF LUNAR YEAR

Ngày 19 – the 19th day of the month
Vía Đức Bồ-tát Quán Thế Âm.
Celebrating of the day of Avalokiteśvara Bodhisattva left home.

THÁNG 7 – THE 7TH MONTH OF LUNAR YEAR

Ngày 13 – The 13th day of the month
Vía Đức Bồ-tát Đại Thế Chí.
Mahasthanapràta Bodhisattva’s Birthday

Ngày 15 – the 15th day of the month
Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu.
Ullambana Basins (Festival of the hungry ghosts).

Ngày 30 – the 30th day of the month
Vía Đức Bồ-tát Địa Tạng Vương.
Ksitigarbha Bodhisattva’s Birthday

THÁNG 9 – THE 9TH MONTH OF LUNAR YEAR

Ngày 19 the 19th day of the month
Vía Đức Bồ-tát Quán Thế Âm.
Celebrating of the day of Avalokiteśvara Bodhisattva’s enlightenment.

Ngày 30 – the 30th day of theo month
Vía Đức Phật Dược Sư.
The birthday of Medicine Buddha (Bhaiṣajyaguru).

THÁNG 11 – THE 11TH MONTH OF LUNAR YEAR

Ngày 17 – the 17th day of the month
Vía Đức Phật A-di-đà.
Amitabha Buddha’s Birthday.

THÁNG CHẠP – THE 12TH MONTH OF LUNAR YEAR.

Ngày 8 – the 8th day of the month
Vía Phật Thích-Ca thành đạo.
Celebrating the day of Sakyamuni Buddha’s enlightenment.

卍 NEW IMAGES OF BUDDHAS, BODHISATTVAS

Namo Great Merciful and Compassionate Buddha Amitabha of the Western Land of Ultimate Bliss

Namo Great Merciful and Compassionate Buddha Amitabha of the Western Land of Ultimate Bliss

Namo Great Compassion Avalokitésvara Bodhisattva

Namo Avalokitésvara Bodhisattva

Namo Medicine (Bhaiṣajyaguru) Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata

Namo Medicine (Bhaiṣajyaguru) Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata