Medicine (Bhaiṣajyaguru) Buddha

Medicine Sutra chanting (Vietnamese) – Download

Seven Medicine Buddhas’ mantra – Download

Bhaiṣajyaguru Mantra – Download

Bhaiṣajyaguru Mantra in Sanskrit Transcription – Download

Bhaiṣajyaguru Mantra in Vietnamese – Thich Tri Thoat chanting – Download

Heart Mantra of  Bhaiṣajyaguru Buddha – 1 – Download

Heart Mantra of  Bhaiṣajyaguru Buddha – 2 – Download

Heart Mantra of  Bhaiṣajyaguru Buddha – 3 – Download

Heart Mantra of  Bhaiṣajyaguru Buddha – 4 – Download

Heart Mantra of  Bhaiṣajyaguru Buddha – 5 – Download

Bhaiṣajyaguru (भैषज्यगुरु) Bhaiṣaijya guru vaiḍuria prabhà ràjàya tathàgatàya
Bhaiṣaijya guru vaiḍuria prabhà ràjàya tathàgatàya Bhaiṣaijya guru tathàgatàya Bhaiṣaijya guru vaiḍuria tathàgatàyaMahà Bhaiṣaijya ràja buddha -Yàoshīfó (藥師佛); Yàoshīrúlái (藥師如來) – Yakushi (薬師); Kusurishi Nyorai (薬師如来) – Yaksayeorae, Yaksabul (약사여래, 약사불) – Оточ Манла – พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต – Sanggye Menla སངས་རྒྱས་སྨན་བླ། – Phật Dược Sư Dược Sư Lưu Ly Quang Phật – Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai – Dược Sư Như Lai -Dược Sư Lưu Ly Như Lai – Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật – Đại Y Vương Phật

Heart Mantra of Bhaiṣajyaguru Buddha

卍 NEW IMAGES OF BUDDHAS, BODHISATTVAS

Namo Great Merciful and Compassionate Buddha Amitabha of the Western Land of Ultimate Bliss

Namo Great Merciful and Compassionate Buddha Amitabha of the Western Land of Ultimate Bliss

Namo Great Compassion Avalokitésvara Bodhisattva

Namo Avalokitésvara Bodhisattva

Namo Medicine (Bhaiṣajyaguru) Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata

Namo Medicine (Bhaiṣajyaguru) Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata