Vairocana Buddha – MahāVairocana Tathāgata

Vairocana Buddha – MahāVairocana Tathāgata – Đại Nhật Như Lai – Tỳ Lư Xá Na – Tỳ Lô Giá Na Phậवैरोचन Vairocana – 大日如來 – 毘盧遮那佛 – だいにちにょらい 大日如来 – (ぶりしゃなぶつ 毘盧遮那仏 – 비로자나불 毘盧遮那佛 – 대일여래 大日如來 – Машид гийгүүлэн зохиогч – ᠮᠠᠰᠢᠳᠠ ᠋᠋ᠭᠡᠢᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ – རྣམ་པར་སྣང་མཛད་

  Vairocana Buddha Mantra
  Om Namo Bhagavate Sarvate Gate, Varsuddhani Rajaya, Ta Tha Ga Ta Ya Arahate Sam Yak Sam Buddhaya, Ta Dya Tha Om Sodhani Sodhani Sarva Papam, Vishodani Suddhe Visuddhe, Sarwa Karma Avarana Visudhani Ya Soha

  卍 NEW IMAGES OF BUDDHAS, BODHISATTVAS

  Namo Great Merciful and Compassionate Buddha Amitabha of the Western Land of Ultimate Bliss

  Namo Great Merciful and Compassionate Buddha Amitabha of the Western Land of Ultimate Bliss

  Namo Great Compassion Avalokitésvara Bodhisattva

  Namo Avalokitésvara Bodhisattva

  Namo Medicine (Bhaiṣajyaguru) Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata

  Namo Medicine (Bhaiṣajyaguru) Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata