Images of old statue of The three divinities in the Pure Lapis Lazuli Land

Tượng Phật Dược Sư và hai vị Bồ tát có niên đại khoảng thế kỷ thứ 10 tại Bảo tàng quốc gia Nara, Nhật Bản. Đây là bảo vật Quốc gia Nhật Bản. Yakushi Nyorai (Bhaiṣajyaguru) and two Bodhisattvas statues at Nara National Museum, 10th century. Japan’s National Treasure.

Yakushi Nyorai (Bhaiṣajyaguru) and two Bodhisattvas statues at Nara National Museum, 10th century. Japan’s National Treasure.

Yakushi Nyorai (Bhaiṣajyaguru) and two Bodhisattvas statues at Nara National Museum, 10th century. Japan’s National Treasure.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *